تجهیزات اندازه گیری

در شبکه فشار ضعیف ولت متر نصب شده بر روی تابلو دارای درجه بندی از صفر الی ۵۰۰ ولت می باشد. در تابلوهای کنترل شبکه با ولتاژ بالا درجه بندی ولت متر بر اساس ولتاژ شبکه صورت می گیرد. در این نوع ولت مترها میزان نسبت تبدیل P.T یا C.T لحاظ شده و ولتاژ اولیه و ثانویه روی ولت متر درج می گردد. آمپرمتر مطابق با شدت جریان عبوری از مدار با حدوداً ۲۰ درصد اضافه جریان انتخاب می شود تا شدت جریان ۶۰ آمپر در شبکه فشار ضعیف آمپرمتر مستقیماً در مسیر جریان مصرف قرار گرفته و جریان بیش از این مقدار از طریق C.T سنجیده شده و به آمپرمتر داده می شود. درجه بندی این نوع آمپرمترها باید بر اساس شدت جریان اولیه مدار انجام شده و نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان در مشخصات آمپرمتر درج شده باشد. دستگاه های اندازه گیری تابلویی معمولاً با کلاس دقت ۱٫۵  ساخته می شوند.

کلیات انتخاب دستگاه های اندازه گیری

 1. کلاس دقت دستگاه: ۱٫۵ و در صورت لزوم ۱
 2. ولتاژ تست دستگاه: (مثال برای کار در ولتاژ ۴۰ الی ۶۰۰ ولت، ولتاژ تست ۲۰۰۰ ولت)
 3. کمیت مورد سنجش
 4. وضعیت نصب دستگاه
 5. ابعاد دستگاه (۷۲×۷۲، ۹۶×۹۶، ۱۴۴×۱۴۴) میلی متر در میلی متر
 6. نصب مستقیم به مدار یا با استفاده از C.T و P.T

مشخصات کنتور

   ولتاژ نامی، جریان نامی، فرکانس نامی، تعداد دور بر حسب کیلو وات ساعت، نوع توان مورد سنجش (اکتیو و راکتیو).

 • در صورت استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان برای تغذیه دستگاه های اندازه گیری دقت شود که VA دستگاه های تغذیه شونده از VA ترانسفورماتور موردنظر بیشتر نشود.
 • در مسیر تغذیه ترانسفورماتور جریان C.T، هرگز از فیوز استفاده نشود.
 • برای محاسبه تجهیزات تابلو هر کدام از خطوط تغذیه شونده از تابلو باید بصورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند.
 • اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبات عبارتند از: قدرت مصرف کننده، ولتاژ اسمی، جریان اسمی، فرکانس اسمی، ضریب قدرت، راندمان، نوع اتصال به شبکه (تکفاز، سه فاز، مثلث، ستاره و …)، فاصله از تابلو، درجه حرارت محیط (ضریب حرارتی)، هم جواری هادی ها، همزمانی مصرف کننده ها.
 • تابلوهای فرعی نسبت به تابلوی اصلی به عنوان مصرف کننده بوده و در محاسبه سطح مقطع کابل اصلی تغذیه کننده تابلوی فرعی باید محاسبات لازم صورت گیرد.
 • تجهیزات حفاظتی خطوط و دستگاه های تغذیه شونده از تابلو و همچنین نحوه بهره برداری از دستگاه ها در انتخاب وسایل درون تابلو و تعداد و نوع آنها دخیل می باشند.
 • توان مورد نیاز برای محاسبه تجهیزات توان اکتیو می باشد و فقط در محاسیه تابلوی خازنی توان راکتیو مورد نظر قرار می گیرد.
 • پس از بدست آوردن مشخصات تمام خطوط خروجی از هر سلول با رسم مدار تک خطی تجهیزات موردنظر هر مصرف کننده را تعیین و مشخصات هر یک را در روی آن می نویسیم و در نهایت مجموع قدرت کشیده شده از شینه تابلو و کلید اصلی بدست می آید.

محاسبه سطح مقطع هادی ها

 • A: سطح مقطع بر حسب میلی متر مربع
 • L: فاصله مصرف کننده از تابلو بر حسب متر
 • X: ضریب هدایت هادی (در مس ۵۶ و در آلومینیوم ۳۵(
 • ∆U %: افت ولتاژ مجاز در طول هادی
 • U: ولتاژ خط
 • P: توان حقیقی موردنیاز مصرف کننده

لازم به ذکر است که اگر مصرف کننده الکتروموتور باشد مقدار توان حک شده بر روی پلاک توان خروجی را نشان می دهد و برای محاسبه توان ورودی از رابطه:

                                                                                                                                                    

استفاده می شود. در مرحله بعد با استفاده از شدت جریان موردنظر مصرف کننده درج شده بر روی پاکت مشخصات یا محاسبه آن از رابطه:

به جدول جریان مجاز کابل ها یا هادی ها مراجعه نموده و سطح مقطع مربوطه را بدست می آوریم. هر دو سطح مقطع بدست آمده (از طریق محاسبه A و از طریق جدول) را با هم مقایسه نموده و سطح مقطع بزرگتر را انتخاب می نماییم.

در صورتی که درجه حرارت محیط بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد باشد و یا مسیر انتقال هادی ها به صورتی باشد که فاصله بین هادی ها از دو برابر قطر هادی بزرگتر، کمتر شود نیاز به اعمال ضریب حرارتی و ضریب همجواری خواهد بود که در این صورت ابتدا بهتر است جریان موردنیاز را محاسبه کرده و پس از اعمال ضرائب حرارتی و همجواری نسبت به دست آوردن سطح مقطع هادی ها (از هر دو طریق) اقدام نماییم تا سطح مقطع زیاد بزرگتر نشود. سطح مقطع به دست آمده برای تعیین قطر گلند ورودی به تابلو (در صورت نیاز) شماره ترمینال کابل شو و سرسیم مورد نیاز است. به عنوان مثال در کابل ۱۶×۴ میلی متر مربع گلند برای قطر کابل ۲۳٫۵ میلی متر و ترمینال نمره ۱۶ لازم است.

سطح مقطع هادی های درون تابلو بر اساس حداکثر شدت جریان موردنیاز و از جدول جریان مجاز سیم ها بدست می آید. پس از تعیین فیوز ، کلید، هادی ها و سایر وسایل موردنیاز هر خط، بر روی مسیر تک خطی جریان مقدار دقیق هر یک از آنها را نوشته و در نهایت قدرت مورد نیاز تابلو را با جمع کردن توان یا جریان یک یک مصرف کننده ها به دست می آوریم. با در دست داشتن جریان کشیده شده از شینه و مراجعه به جدول جریان مجاز شینه ها ابعاد شینه موردنیاز را به دست آورده و قدرت کلید اصلی و فیوز کل را نیز بر روی نقشه مشخص می کنیم. در صورتی که در محاسبه توان کشیده از تابلو ضریب هم زمانی مصرف کننده ها مطرح باشد، با تشخیص مهندس طراح و استفاده از مراجع موجود ضرایب هم زمانی مصرف کننده های مختلف در توان کل اعمال می شود.

 

مقالات مرتبط