خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

انواع گلندها

ﮔﻠﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و … ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ، آب ﺑﻨﺪي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻞ و ﻧﻴﺰ محل اتصال را دارا هستند. این تجهیزات از جنس های مختلفی ساخته می شوند که معمول ترین آنها PVC، برنج و فولاد مقاوم در برابر خوردگی است. انواع پلاستیکی یا PVC آن برای اتصال کابل های کنترل و نیز کابل های قدرت کوچک که دارای آرمر نیستند به کار برده می شوند.

                         

                                                                                                     شکل (۱) گلند نوع پلاستیکی یا PVC

 

 

اﻧﻮاع ﻓﻠﺰي آن، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنهایی ﻛﻪ داراي آرﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده می شوند. اﻳﻦ ﮔﻠﻨﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آرﻣﺮ ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ کنند.

 

 

                                                 

                                                                                                               شکل (۲) گلند نوع فلزی

 

انواع برنجی آن دارای قیمت کمتری نسبت به انواع استیل آن هستند ولی مقاومت آنها در برابر مواد شیمیایی کمتر بوده و از این رو در محل هایی که مواد شیمیایی خورنده وجود دارد باید از انواع استیل گلندها اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﮔﻠﻨﺪﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﮔﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي آن ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﺪازه ﻳﻚ ﮔﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و درواﻗﻊ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﮔﻠﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﺑﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺪاوﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از روي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪ ﮔﻠﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. نمونه ای از این جداول در زیر نشان داده شده است. به عنوان مثال برای کابل نوع NYY با اندازه ۱۰× ۴ گلند برنجی با اندازه ۲۱ مناسب است.

 

                                          

 

ﮔﻠﻨﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺎدي و ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر آنها ﺑﺮ روي ﮔﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد. در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ مشخصه گلند توجه کرد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮔﻠﻨﺪ، ﺑﺮاي آب ﺑﻨﺪي بهتر، از ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﺑﺮ روي ﮔﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  

 

مقالات مرتبط