انواع عیوب کابل ها

در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺪرت، ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻫﺎدي ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﺎدي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﺗﺼﺎل ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻼف ﻓﻠﺰي ﻛﺎﺑﻞ روي دﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺪازه آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ اﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺗﺼﺎل ﻏﻼف ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻴﻮب ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﺎﺑﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ ﻟﺤﻈﻪ اي روي دﻫﻨﺪ. در اﻧﻮاع ﭘﺎﻳﺪار، ﺧﻄﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻄﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .در اﻧﻮاع گذرا یا Intermittent وجود خطا روی کابل وضعیت پایداری نداشته، مشخصات آن دائماً تغییر می کند.

این نوع خطا می تواند در بازه های زمانی منظم و یا غیر منظم روی دهد. در میان خطاهای اتصال کوتاه که در کابل ها به وجود می آید، تقریباً ۱۵ درصد مربوط به غلاف کابل، ۱۳ درصد مربوط به اتصال کوتاه ها با مقاومت کمتر از ۱۰ اهم، ۱۱ درصد با مقاومت ۱۰۰ اهم، ۱۰ درصد مقاومت ۱ کیلو اهم، ۱۳ درصد مقاومت ۱۰ کیلو اهم، ۱۳ درصد مقاومت ۱۰۰ کیلو اهم و ۱۵ درصد نیز مربوط به اتصال کوتاه ها با مقاومتی در حدود مگا اهم هستند. در این میان اتصال کوتاه های لحظه ای نیز حدود ۱۰ درصد از کل اتصال کوتاه های روی کابل ها را به خود اختصاص می دهند.

از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻣﺪار ﺑﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻴﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻏﻠﺐ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ، از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ رو در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ ﻳﺎ اﻳﺮادي در ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﭘﺎره اي از ﺧﻄﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﺷﻮاري ﻫﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.

ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺷﺮا ﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، روش ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺑﺘﻮان در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.  دﺳﺘﻪ اول روش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺮار دارد اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ روش های اولیه یا Prelocation معروفند، معمولاً در محاسبه فاصله یا خطا همراه بوده و در واقع با کمک آنها می توان محدوده قرار گرفتن خطا را تقریب زد. در هر صورت برای اصلاح محل خطا، به طور مشخص باید نقطه ای بر روی زمین انتخاب شود تا با کندن آن بتوان به محل خطا رسید.

از این رو دسته دیگری از روش ها به وجود آمدند که به روش های Pinpointing معروفند. از مهم ترین مشکلات این دسته، وقت گیر بودن آنهاست به گونه ای که باید در طول مسیر کابل حرکت کرده و با چک کردن مسیر کابل حرکت کرده و با چک کردن مسیر با استفاده از تجهیزات خاص، محل خطا را پیدا کرد که این فرایند ممکن است چندین روز به طول انجامد. در عمل معمولاً از هر دو دسته روش های فوق استفاده می شود. بدین صورت که ابتدا با استفاده از روش های Prelocation، محل تقریبی وقوع خطا یا محدوده قرار گرفتن آن مشخص شده و سپس با استفاده از روش های Pinpointing و تنها در آن محدوده، محل دقیق وقوع خطا تشخیص داده می شود.

روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻴﺐ در ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، بیشتر داراي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎر هاي از ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻮاب داده و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ و اﻧﺠﺎم ﭘﺎره اي از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻄﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مقالات مرتبط