انواع تابلوهای برق ساختمان

  1.  تابلو برق اصلی MDP
  2.  تابلو مشاعات GDB یا GDP
  3. تابلو واحدها تابلو مینیاتوری (SDP یا SDB)
  4.  تابلو جریان ضعیف
  5. تابلو آسانسور

تابلو برق اصلی MDP

   کابل اصلی برق پس از ورود به داخل ساختمان وارد تابلویی می شود که این تابلو، برق تمامی واحدهای ساختمان و همچنین برق فضاهای مشاعات را تأمین می کند.

به این تابلو، تابلوی برق اصلی یا تابلوی کنتور گفته می شود. تابلو برق اصلی دارای سه قسمت می باشد:

  1. قسمت ورودی برق (مربوط به شرکت برق است).
  2. قسمت کنتور
  3. قسمت خدمات

قسمت ورودی تابلو برق اصلی

ورودی تابلو برق اصلی یک کابل ۴ رشته ای با سطح مقطع ۱۶ میلی مترمربع استف که سه رشته آن مربوط به فاز و یک رشته آن مربوط به PEN است. سه فاز به ورودی کلید اتوماتیک متصل می شود.

خروجی کلید اتوماتیک دو قسمت زیر را تغذیه می نماید.

  1. ورودی فیوز شیشه ای جهت حفاظت چراغ سیگنال و مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال
  2.  ورودی فیوز سکسیونری

خروجی هر فیوز شیشه ای به یک چراغ سیگنال وصل و سر دیگر چراغ سیگنال به نول وصل می شود. خروجی های فیوز سکسیونری هر کدام روی شینه فاز جداگانه ای قرار می گیرد تا بتوان ورودی هر یک از کنتورها را، به این شینه ها متصل کرد.

به عبارت دیگر بعد از حفاظت و برای انشعاب گرفتن نیاز به باس بار داریم که شامل یک تسمه فلزی که بر روی آن سوراخ هایی موجود است، می باشد.

توسط کابلشو سیم های ورودی و خروجی روی آن بسته می شوند و توسط مقره هایی عایق، از تماس باس بار با بدنه تابلو محافظت می شود. این قسمت تابلو توسط اداره برق پلمپ می شود و مسئولیت آن با اداره برق است.

سیم چهارم نیز که به عنوان هادی حفاظتی-خنثی است ابتدا باید روی شینۀ زمین متصل شود و سپس به شینه نول جمپر شود.

  قسمت کنتور تابلو برق اصلی

مدارهای برق رسانی به واحدها در قسمت وسط قرار تابلو قرار دارد. در این قسمت کنتاکتورها نصب می شوند به طوری که خروجی هر کلید فیوز وارد کنتور می گردد. لازم به ذکر است که در هنگام اتصال فاز به کنتورها باید تعادل بار بر روی فازها برقرار شود و با استفاده از برچسب، نام فاز در کنار هر خط ورودی به کنتور متصل گردد.

در این نقشه، ورودی کلید فیوز اول و سوم از فاز اول و خروجی آن به کنتور واحد همکف و سوم و به همین ترتیب، ورودی کلید فیوز دوم از فاز دوم و خروجی آن به کنتور واحد اول و ورودی کلید فیوز سوم از فاز سوم و خروجی آن به کنتور واحد دوم و ورودی کلید فیوز سه فاز از هر سه فاز و خروجی آن به کنتور مشاع وارد می شود.

لازم به ذکر است که شینه نول باید بر روی مقره (پایه های عایق) قرار گیرد. در تابلوی برق اصلی برای هر واحد باید یک شینه نول نصب شود، در غیر اینصورت باید RCD در تابلو مینیاتوری واحد گذاشته شود.

در این حالت سیم و کابل باید به صورت پیچی به شینه نول وصل شوند. می توان با استفاده از شینه های فاز با استحکام کافی و بدون عایق بندی ولی با حفظ رنگ آمیزی برای فازها، اتصال فاز به تجهیز مربوطه را انجام داد.

شینه زمین مستقیماً بر روی تابلو نصب می شود و باید محل نصب شینه فاقد از هر گونه رنگی باشد. به عبارت دیگر اگر تابلو رنگ شده باشد باید رنگ قسمت اتصال شینه زمین به تابلو تراشیده شود.

عدم تراشیدن قسمت رنگی، سبب عدم اتصال مناسب به دلیل عایق بودن رنگ تابلو می شود. بدنه تابلوهای فلزی حتماً باید زمین شود.

خروجی کنتورها به کلید مینیاتوری هر واحد وصل می شود. از خروجی کلیدهای مینیاتوری هر واحد به RCD 30mA آن واحد اتصال برقرار می شود. خروجی RCD 30mA به ترمینال های RCT وصل و از خروجی ترمینال ها به تابلوی طبقات اتصال برقرار می شود. کلید سه فاز، برای تابلو مشاعات است و خروجی آن به تابلو مشاعات وصل می شود.

پس از اتصال سیم ها به شینه، سیم ها فرم بندی می شوند.

برای اینکه سیم کشی داخل تابلو به طور منظم انجام شود از داکت و در بعضی موارد خاص از بست کمربند پلاستیکی استفاده می شود. کابل ها و سیم ها زمان سیم کشی برچسب گذاری شوند.

قسمت خدمات تابلوی برق اصلی

اجرای قسمت خدمات در تابلو الزامی نیست، از اینرو برخی از تابلوها فاقد آن می باشند. در این قسمت می توان مواردی نظیر ترانس آیفون، خط تلفن و … را نصب نمود.

در بعضی موارد کلیدهای مینیاتوری مشاعات نیز در این بخش نصب می شوند و به عنوان تابلو مشاعات استفاده می گردد. در این صورت، باید توجه شود که برق فشار ضعیف، نویزی روی قسمت جریان ضعیف (تلفن و آیفون) ایجاد ننماید. اگر حجم سیم کشی مشاعات بالا باشد توصیه می شود که تابلوی مجزایی برای مشاعات نصب شود.

تعداد خط های تلفن توسط مالک مشخص و سپس به مخابرات اعلام می شود. ترمینال مخابراتی (شانه تلفن) با پیچ به بدنه تابلو وصل می شود و کابل زوج مخابراتی اصلی به ورودی آن و کابل های زوج واحدها به ترتیب از پایین به بالا و مطابق با رنگ بندی زوج ها به خروجی آن متصل می شود. ترمینال مخابراتی در دو نوع در بازار موجود می باشند.

 
 

مقالات مرتبط