خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

انواع انشعاب های برق

  • انشعاب برق مصارف خانگی:

 به انشعابی اطلاق می گردد که صرفأ به منظور استفاده و راه اندازی وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد. واحد مسکونی در مناطق شهری، به مکانی برای زندگی گفته می شود که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، آشپزخانه و یک سرویس بوده و مسیر سیم کشی آن مجزا باشد. لازم به ذکر است که تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت توزیع برق می باشد.

 

 

  • انشعاب برق مصارف اشتراکی: 

به انشعابی که برای راه اندازی تأسیسات الکتریکی مشترک به کار می رود، اطلاق می گردد، مانند آسانسور، تهویۀ مطبوع، روشنایی عمومی و غیره. در بلوک ها، مجموعه ساختمان های مسکونی، شهرک های مسکونی، صنعتی و عمومی این انشعاب به طور مجزا از سایر انشعاب ها دایر می گردد. علاوه بر این به مجموعه ساختمانی و یا بلوک هایی که تنها دارای یک نوع کاربری هستند، تنها یک انشعاب به منظور انشعاب برق اشتراکی، توسط شرکت توزیع نیروی برق واگذار می گردد و به مجموعه ها یا بلوک هایی که دارای کاربری های متفاوت اند، مانند مسکونی، تجاری، عمومی و غیره با شرط مجزا بودن تأسیسات اشتراکی هر کاربری، بیش از یک انشعاب اشتراکی توسط شرکت توزیع برق واگذار می شود.

  • انشعاب برق مصارف عمومی: 

به انشعابی که برای خدمات عمومی به کار می رود، اطلاق می گردد. مانند مساجد، مکان های نظامی، مدارس، دستگاه های اجرایی و غیره.

انشعاب برق مصارف کشاورزی: 

به انشعابی اطلاق می گردد که از نیروی برق برای پمپاژ آب های سطحی، زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. لازم به ذکر است که جهت واگذاری انشعاب برق مصارف کشاورزی، نیاز به پروانه بهره برداری از سازمان آب منطقه ای است که باید توسط متقاضی، اخذ و به شرکت توزیع برق ارائه گردد.

  • انشعاب برق مصارف صنعتی (صنعت و معدن): 

به انشعابی اطلاق می شود که از نیروی برق برای راه اندازی و بهره برداری از صنایع (مشخص شده در تعرفه تولید)، صنایع کوچک و تولیدی استفاده شود. جهت واگذاری انشعاب برق، مصارف صنعت و معدن، نیاز به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان های ذی ربط است که پس از اخذ آن توسط متقاضی، باید به شرکت توزیع برق ارائه گردد.

  • انشعاب برق مصارف تجاری و سایر مصارف: 

به انشعابی اطلاق می شود که برای محل کسب دایر می گردد. انشعاب هایی که با هیچ یک از انشعاب های فوق الذکر مطابقت ندارند، مشمول تعرفه سایر مصارف است.

  • انشعاب برق مصارف آزاد: 

این انشعاب مختص مشترکینی است که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب توسط شرکت توزیع برق را ندارند و بهای برق مصرفی این مشترکین با توجه به تعرفه های خاص انشعاب آزاد شرکت توزیع برق محاسبه می گردد، مانند برق های غیر دایم، تابلوهای تبلیغاتی، چراغانی ها و غیره.

  • انشعاب برق برای فروش مجدد:

 به انشعابی اطلاق می گردد که مشترک، نیروی برق را به صورت یک جا از شرکت های (تولید، انتقال، توزیع) خریداری نموده و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجدداً به مشترکین نهایی می فروشد.

 

 

مقالات مرتبط