انتخاب کابل

در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، باید این داده ها موجود باشد:

  • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮان و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻴﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز.
  • فاصله بار تا تابلو و یا طول کابل.
  • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت.

ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آنها ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه های  A1، A2، B1، B2، C، D، E، G، F  اشاره کرد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، ﮔﺮوه ﻧﺼﺐ، ﺟﺪاوﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي، ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎدي ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎر در ﻳﻚ ﻣﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺟﺪاول اغلب برای دمای محیطی مرجع تهیه شده اند که معمولاً این دما برابر ۳۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود.

ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و دﻳﮕﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور روي ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ اﺻﻼح ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﻣﺪل ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺪرج در دو ﺟﺪول ﻓﻮق ﺿﺮب ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎبل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.

ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺮاي دماهای غیر از ۳۰ درجه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ، ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ در آن دﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺿﺮاﻳﺐ مشخصی ﺿﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ در آن دﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺿﺮاﻳﺐ اﺻﻼح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

 

                                                                        ضرایب اصلاح مربوط به دماهای مختلف بر اساس جنس عایق کابل

 

                           

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ اﺻﻼح ﻟﺤﺎظ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻼح در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ روي ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ:

  • ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آ نﻫﺎ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ، ﺑﺰرگ ﺗﺮاﺳﺖ.
  • کابل های چند رشته که فاصله بین آنها حداقل به اندازه قطر خارجی بزرگترین کابل باشد.

در ﻣﻮاردي ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور روي ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ اﺻﻼح مشخصی ، ﻟﺤﺎظ میگردد.

 

 

مقالات مرتبط