• اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ برای حفاظت از ﺟﺎن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ است در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺪار ﺷﺪن اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻗﺴﻤﺖ های فلزی غیر برقی سیستم .
  • اتصال زمین به دو صورت الکتریکی و حفاظتی است.
  • چگالی جریان در هادی اتصال زمین نباید از ۲۰۰ آمپر بر میلی متر تجاوز کند. هر واحد از محفظه تابلو (سلول) باید بصورت مستقل به هادی اتصال زمین وصل شود. کلیه قسمت های فلزی تابلو که به مدارات اصلی و کمکی ارتباطی ندارند باید به هادی زمین وصل شوند، مانند درب تابلوها و بدنه قطعات متحرک که با استفاده از هادی های مناسب هر قسمت، این ارتباط دایر می شود.
  • با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﺪارات اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. از رﻧﮓ ﻛﺮدن ﺷﻴﻨﻪ ارت و ﭘﻴﭻ ها و سایر اتصالات در محل اتصال پرهیز شود. شینه زمین باید دارای محل اتصال مناسبی جهت اتصال به سیستم زمین تأسیسات باشد. کلیه قسمت های متحرک تابلو (مانند درب ها) باید با استفاده از هادی مناسب به نقاط ثابت وصل شده و از کامل بودن ارتباط اطمینان حاصل نمود. تابلوهایی که در سیستم اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرند بعلت حساسیت زیاد تجهیزات ورودی و خروجی به تداخل و نویزهای موجود در شبکه، بایستی بصورت مستقل محفظه بندی و با استفاده از سیستم اتصال زمین جداگانه ای ارت گردند. در صورتی که این تابلو جزیی از تابلوی سیستم باشد، سلول مربوط به صورت عایق از بدنه های اطراف (با استفاده از مقره های اتکایی فشار ضعیف این فاصله فراهم می شود) ساخته شده و زمین می گردد.

                                                                                       شکل (۱) نمونه ای از زمین کردن مصرف کننده

                                                               

                                                             

                                                                                                  شکل (۲) زمین کردن مرکز بار

 

 

لینک کالاهای مرتبط:

 

                   

 

 

مقالات مرتبط