اتصالات سیم ها

 


کلید مینیاتوری

اهداف مبحث اتصالات سیم ها :

انواع اتصالات غیر لحیمی

اتصالات پیچ و مهره ای

اتصالات فیشی


 

ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ است. ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ بوده زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻴﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﻜﻢ و از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎدي ﺧﻮبی باشند. 

اتصالات سیم ها به دو دسته اتصالات لحیمی و اتصالات غیر لحیمی تقسیم می شود. در این مقاله به بررسی انواع اتصالات غیر لحیمی می پردازیم.

تقسیم بندی اتصالات سیم ها
                                        تقسیم بندی اتصالات سیم ها

 


بیشتر بخوانید:

انواع سیم ها

کابلشو وایرشو و سرسیم

انواع ترمینال 


 

  • انواع اتصالات غیر لحیمی

  • اتصالات پیچ و مهره ای

اتصالات پیچ و مهره ای ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ رزوه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ. در اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺨﺶ هایی مانند ریل ها (شین ها) با سوراخ سرتاسری به یکدیگر متصل می شوند.

اتصالات پیچی
                                      اتصالات پیچی
  • ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه دو ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  • واشر ها از آسیب رساندن مهره یا سرپیچ به قطعه، در هنگام کشش جلوگیری می کند.

اتصالات پیچی با مهره داخلی در کلیدها و پریزها و المان های حفاظتی به کار می روند. ﻗﺴﻤﺘﻲ داراي ﺳﻮراخ ﻛﺎري ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ داراي ﭘﻴﭻ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﺗﺼﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﻛﻠﮕﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن درﭘﻮش ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.

در برق صنعتی اغلب از پیچ دو سو، چهار سو، شش گوش و پیچ های سرآلن استفاده می شود. برای محکم کردن بست های پیچی و فاصله اندازها بر روی صفحه با قطعات فلز ترجیحاً از پیچ برش قلاویز، پیچ خودرو، یا پیچ مته ای با رزوه های پیچ خودرو استفاده می شود.

پیچ های شیاردار
                                       پیچ های شیاردار

 

پیچ سرآلن
                           پیچ سرآلن

 

انواع پیچ های خودرو
                   انواع پیچ های خودرو

                                                                

ﻣﻬﺮه ﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ را دارﻧﺪ. در ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻏﻠﺐ از ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭻ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﺷﺮ و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ایمنی باشد. در اتصال پیچ هادی محافظ باید دقت خاصی صورت گیرد.

 

اتصال هادی محافظ به بدنه
                                        اتصال هادی محافظ به بدنه

برای اتصال سیم های با قطر زیاد (مانند کابل) به شین ها از سر کابل (کابلشو) استفاده می شود (شکل ۷). نحوه عملکرد بدین صورت است که ابتدا باید کابل با سیم با قطر زیاد را لخت کرد و سپس به اندازه مناسب در داخل سر کابل (کابلشو) قرار داد و در نهایت با دستگاه مخصوص انتهای کابلشو را پرس کرد.

 

سیم در کابلشو
                                                    سیم در کابلشو

 

 

  • اتصالات فیشی (سر سیمی)

ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﺳﻴﻢ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي زﻳﺮ ﭘﻴﭻ ﺑﺎﻳﺪ از اتصالات ﻓﻴﺸﻲ (سر سیمی ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، از ﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ، در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻣﺤﻜﻢ می شوند.

این فیش ها (سر سیم ها) دارای انواع مختلف حلقه ای، تیغه ای، کشویی و میله ای هستند که هر یک از آنها در زمینه های خاصی کاربرد دارند.

اﺗﺼﺎلات سیم ها و ﺑﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آنها ﻟﺤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون ﻟﺤﻴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺼﺐ ﺳﺎده ﺗﺮﻧﺪ، زﻳﺮا در آنها ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻟﺤﻴﻢ، ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻴﺮه ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ.

ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺎ را در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﻲ ﻟﺤﻴﻤﻲ، ﭘﻴﭽﻲ و ﻣﻨﮕﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺗﺼﺎل ﺻﺪ در ﺻﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن، اﻏﻠﺐ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ، ﻟﺤﻴﻢ ﻳﺎ ﭘﺮس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

اجزای یک سرسیم
                   اجزای یک سرسیم
  1. سوراخ کابل شو (محل قرار گرفتن پیچ)
  2. قسمت پهن کابل شو
  3. سوکت (محل قرار گرفتن سیم)
  4. عایق سیم

توجه شود که برای اتصال کابل های افشان (از  مقطع یک میلی متر مربع به بالا و کابل های مفتولی از ۱۰ میلی متر مربع به بالا) باید از کابل شو استفاده شود. کابل های مفتولی به مقطع ۶ میلیمتر مربع و کمتر را می توان مستقیماً با ایجاد سوکتی به دستگاه مربوطه متصل نمود. در مواردی برای اتصال هادی ها به یکدیگر از لحیم سخت استفاده می شود.

لحیم کاری ﺳﺨﺖ ﻧﻮﻋﻲ اﺗﺼﺎل ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻧﺮم ﺗﻔﺎوت دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﻠﻊ از اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺮﻧﺠﻲ، ﺑﻪ ﺟﺎي روﻏﻦ از روان ﺳﺎز ﭘﻮدري و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ي ﺣﺮارﺗﻲ از ﺳﺮﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﻮش ﻛﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻢ ﻫﺎ ﺟﻮش ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺘﻪ می شود. شکل زیر اتصال سیم زمین به صفحۀ مسی را که به وسیلۀ لحیم کاری سخت صورت می گیرد نشان می دهد. وسیله ای که برای پرس کردن سر سیم ها استفاده می شود یک نوع انبر خاصی است.

لحیم کاری سخت
                                        لحیم کاری سخت
 

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید.

مقالات مرتبط

نظرات