خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

اتصالات سیم ها

ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ است. ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ بوده زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻴﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﻜﻢ و از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎدي ﺧﻮبی باشند. در شکل ۱ نمونه ای از تقسیم بندی این اتصالات نشان داده شده است.

                                                                         

                                                                  

                                                                                       شکل (۱) تقسیم بندی اتصالات سیم ها

 

 

  • اتصالات لحیمی: اتصالات لحیمی خود به سه صورت کلی زیر به کار می روند.

 

اتصالات پیچ و مهره ای

انواع اتصالات پیچی

اﻧﻮاع اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ رزوه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ.

در اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭽﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺨﺶ هایی مانند ریل ها (شین ها) با سوراخ سرتاسری به یکدیگر متصل می شوند (شکل ۲).

                                                                                

                                                                 

 

                                                                                                           شکل (۲) اتصالات پیچی 

 

 

  • ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه دو ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  • واشرها از آسیب رساندن مهره یا سرپیچ به قطعه، در هنگام کشش جلوگیری می کند.

اتصالات پیچی با مهره داخلی شکل ۲ در کلیدها و پریزها و المان های حفاظتی به کار می روند. ﻗﺴﻤﺘﻲ داراي ﺳﻮراخ ﻛﺎري ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ داراي ﭘﻴﭻ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﺗﺼﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﻛﻠﮕﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن درﭘﻮش ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.

پیچ ها، مهره ها و نگهدارنده های پیچ

در برق صنعتی اغلب از پیچ دو سو، چهار سو، شش گوش و پیچ های سرآلن استفاده می شود.

برای محکم کردن بست های پیچی و فاصله اندازها بر روی صفحه با قطعات فلز ترجیحاً از پیچ برش قلاویز، پیچ خودرو، یا پیچ مته ای با رزوه های پیچ خودرو استفاده می شود (شکل ۵).

                                                                      

                                                                   

 

                                                                                              شکل(۳) پیچ های شیاردار

 

 

                                                                     

 

                                                                                                                   شکل (۴) پیچ سرآلن

 

 

                                                                

 

                                                                                                          شکل (۵) انواع پیچ های خودرو

 

ﻣﻬﺮه ﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ را دارﻧﺪ. در ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻏﻠﺐ از ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭻ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﺷﺮ و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ایمنی باشد. در اتصال پیچ هادی محافظ باید دقت خاصی صورت گیرد (شکل ۶).

 

 

                                                       

                                                                                                   شکل (۶) اتصال هادی محافظ به بدنه

 

برای اتصال سیم های با قطر زیاد (مانند کابل) به شین ها از سر کابل (کابلشو) استفاده می شود (شکل ۷). نحوه عملکرد بدین صورت است که ابتدا باید کابل با سیم با قطر زیاد را لخت کرد و سپس به اندازه مناسب در داخل سر کابل (کابلشو) قرار داد و در نهایت با دستگاه مخصوص انتهای کابلشو را پرس کرد.

 

                                                         

 

                                                                                                           شکل (۷) سیم در کابلشو

 

اتصالات فیشی (سر سیمی)

ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﺳﻴﻢ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي زﻳﺮ ﭘﻴﭻ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، از ﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ، در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻣﺤﻜﻢ می شوند. در شکل ۶، تعدادی از اتصالات سرسیمی نشان داده شده است.

این فیش ها (سر سیم ها) دارای انواع مختلف حلقه ای، تیغه ای، کشویی و میله ای هستند که هر یک از آنها در زمینه های خاصی کاربرد دارند.

اﺗﺼﺎل ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آنها ﻟﺤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون ﻟﺤﻴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺼﺐ ﺳﺎده ﺗﺮﻧﺪ، زﻳﺮا در آنها ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻟﺤﻴﻢ، ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻴﺮه ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ. ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺎ را در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﻲ ﻟﺤﻴﻤﻲ، ﭘﻴﭽﻲ و ﻣﻨﮕﻨﻪ اي ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺗﺼﺎل ﺻﺪ در ﺻﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن، اﻏﻠﺐ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ، ﻟﺤﻴﻢ ﻳﺎ ﭘﺮس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 

                                                                      

                                                                                                             شکل (۸) اجزای یک سرسیم

 

اجزای شکل ۸ در پایین آورده شده است:

  1. سوراخ کابل شو (محل قرار گرفتن پیچ)
  2. قسمت پهن کابل شو
  3. سوکت (محل قرار گرفتن سیم)
  4. عایق سیم

توجه شود که برای اتصال کابل های افشان (از  مقطع یک میلی متر مربع به بالا و کابل های مفتولی از ۱۰ میلی متر مربع به بالا) باید از کابل شو استفاده شود. کابل های مفتولی به مقطع ۶ میلیمتر مربع و کمتر را می توان مستقیماً با ایجاد سوکتی به دستگاه مربوطه متصل نمود. در مواردی برای اتصال هادی ها به یکدیگر از لحیم سخت استفاده می شود.

لحیم کاری ﺳﺨﺖ ﻧﻮﻋﻲ اﺗﺼﺎل ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري ﻧﺮم ﺗﻔﺎوت دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﻠﻊ از اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺮﻧﺠﻲ، ﺑﻪ ﺟﺎي روﻏﻦ از روان ﺳﺎز ﭘﻮدري و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ي ﺣﺮارﺗﻲ از ﺳﺮﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﻮش ﻛﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻢ ﻫﺎ ﺟﻮش ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻔﺘﻪ می شود. شکل ۹، اتصال سیم زمین به صفحۀ مسی را که به وسیلۀ لحیم کاری سخت صورت می گیرد نشان می دهد.

 

 

                                                         

                                                                                            شکل (۹) لحیم کاری سخت

 

وسیله ای که برای پرس کردن سر سیم ها استفاده می شود یک نوع انبر خاصی است.

 

 

 

مقالات مرتبط