الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر آلتیوار 31 اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H018M2
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H018M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H037M2
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H037M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H055M2
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H055M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H075M2
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31H075M2 موتورهای آسنکرون تک فا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU11M2
اینورتر 1.1 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU11M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU15M2
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU15M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU22M2
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU22M2 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU30M3
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU30M3 موتورهای آسنکرون تک فاز ر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU40M3
اینورتر 4 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU40M3 موتورهای آسنکرون تک فاز ر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU55M3
اینورتر 5.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU55M3 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU75M3
اینورتر 7.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر  ATV31 با کد فنی ATV31HU75M3 موتورهای آسنکرون تک فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H037N4
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31H037N4 موتورهای آسنکرون سه فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H055N4
اینورتر 0.55 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31H055N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را ت..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31H075N4
اینورتر 0.75 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31H075N4 موتورهای آسنکرون سه فاز..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU11N4
اینورتر 1.1 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU11N4 موتورهای آسنکرون سه فاز ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU15N4
اینورتر 1.5 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU15N4 موتورهای آسنکرون سه فاز ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU22N4
اینورتر 2.2 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU22N4 موتورهای آسنکرون سه فاز ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU30N4
اینورتر 3 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU30N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU40N4
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU40N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV31HU55N4
اینورتر 5.5 کيلو وات سه فاز ATV31 اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV31 با کد فنی ATV31HU55N4 موتورهای آسنکرون سه فاز ..
ناموجود
نمايش 1 تا 20 از 23 (2 صفحه)
نقد و بررسی

 اینورتر وسیله ای الکترونیکی برای کنترل سرعت موتور است که در صنایع کاربرد فراوانی دارد. یکی از مهم ترین انواع اینورتر، ATV31 است که الیکا الکتریک در راهنمای فارسی اینورتر اشنایدر ATV31 به طور کامل به آن می پردازد. این اینورتر ساخت شرکت تله مکانیک و اشنایدر است که برای کار با موتور های آسنکرون القایی و کاربرد های سبک طراحی شده است. یک مدل آن که با ولتاژ ورودی تک فاز ۲۳۰ ولت به کار می رود در محدوده ۰٫۱۸ تا ۲٫۲ کیلو وات تولید می شود. مدل های دیگر اینورتر ATV31 که با ولتاژ های ورودی ۲۰۰ ولت ، ۴۰۰ ولت و ۵۷۵ ولت کار می کنند، در محدوده بین ۰٫۱۵ تا ۱۵ کیلو وات موجودند.

   کنترل دور موتور اشنایدر الکتریک مدل آلتیوار 31 برای کاربردهای متوسط در دو گروه آسیایی (دارای ولوم) و گروه اروپایی عرضه می شود قیمت اینورتر اشنایدر الکتریک مدل ATV31 بسیار رقابتی و مناسب است. اینورتر آلتیوار 31 از 0.37 تا 15 کیلووات به صورت سه فاز به سه فاز و از رنج 0.18 تا 7.5 کیلووات به صورت تک فاز به سه فاز تولید می شود. 

   

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email