الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX250

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431121
کليد اتوماتیک چهار پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت سه پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV431121 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در ..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25B4TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25B4TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25B4TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431131
کليد اتوماتیک چهار پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت چهار پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی LV431131 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250B برابر با 25 کیلوآم..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431641
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV431641 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با کد فنی LV431641 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 ..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F6TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F6TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25F6TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F4TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F4TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25F4TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431651
انواع کلید اتوماتیکاگر نگاهی به کاتالوگ کلید اتوماتیک اشنایدر انداخته باشید، حتما با عبارت utilization category برخورد کرده‌اید. کلیدهای اتوماتیک بر اساس نوع کاربری دسته بندی شده‌اند و مطابق استاندارد IEC60947-2 کلیدها به دو دسته تقسیم می شوند:گروه (Category A) ..
19,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431841
کليد اتوماتیک چهار پل 200 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV431841 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25N4TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25N4TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25N4TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25H4TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25H4TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25H4TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431120
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر با کد فنی LV431120کلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV431120 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در فرکانس..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25B4TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25B4TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25B4TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431130
کليد اتوماتیک چهار پل 250 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت چهار پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی LV431130 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در فرک..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F6TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F6TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25F6TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F4TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F4TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25F4TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431650
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV431650 اشنایدراین کلید اتوماتیک، یک قطع کننده مدار کامل چهار پل(4P) است که برای بهینه سازی فضا و قدرت قطع طراحی شده است. این یک انتخاب بهینه برای همه برنامه‌های استاندارد و خاص است. قدرت قطع (Icu) آن 36kA در 50/60Hz&n..
19,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431840
کليد اتوماتیک چهار پل 250 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV431840 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX250B برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
27,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25N4TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25N4TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25N4TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
27,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25H4TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25H4TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C25H4TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک در دو نوع حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است. کلید اتوماتیک اشنایدر سری NSX250 رنج 200 آمپر تا 250 آمپر را پشتیبانی می کند.

پل چهارم در کلیدهای اتوماتیک 4 پل اشنایدر می تواند:

از نوع ۴P 3D باشد (نول حفاظت نشده)

از نوع ۴P 3D +N/2 (حفاظت نول در ln 0.5) یا (4P 4D حفاظت نول در ln) باشد.

کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت از مدار در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار استفاده می شود و با قدرت قطع 25، 36، 50 و 70 کیلو آمپر تولید می شود. 

ویدیو های مرتبط
سوال های پرتکرار

اجزای داخلی کلید اتوماتیک 4 پل؛ جرقه گیر، کانتکت، اهرم، مکانیزم سوئیچینگ، دکمه تریپ، ترمینال و مکانیزم قطع اضافه بار است. جرقه گیرها صفحات موازی عایق شده از جنس فولاد و مواد شیشه ای هستند که می توانند قوس الکتریکی را تقسیم کنند. کانتکت ماده ای از جنس برنج الکترولیز شده است که برای باز و بسته کردن مدار استفاده می شود. اهرم ها برای باز و بسته کردن دستی کانتکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. مکانیزم سوئیچینگ برای باز و بسته کردن کانتکت ها متناسب با عملکرد رله ها است. دکمه تریپ یک دکمه قرمز رنگ برای قرار دادن کلید اتوماتیک در وضعیت تریپ است. ترمینال مجموع پیچ فولادی برای نصب مدارهای خارجی به کلید اتوماتیک مورد نظر است. مکانیزم قطع اضافه بار یک بی متال حساس به حرارت دارد که در صورت عبور جریان اضافی تر از جریان نامی، برق را قطع می کند.

کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در سیستم های توزیع، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، حفاظت از موتورها، حفاظت از بانک های خازنی، حفاظت از ژنراتورها و ... است. از جمله سری های کلید کمپکت، NSX250 است. سری NSX250 با سه قدرت قطع 25 کیلو آمپر (رنگ زرد - B)، 50 کیلو آمپر (رنگ خاکستری - N) و 70 کیلو آمپر (رنگ صورتی - H) و جریان نامی 200 و 250 آمپر به بازار عرضه می شوند. این کمپکت ها از تکنولوژی قطع TM-D یا حرارتی مغناطیسی برای حفاظت از تجهیزات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار استفاده می کنند. حفاظت حرارتی از طریق پیچ Ir و حفاظت مغناطیسی از طریق پیچ Im نصب شده بر روی پنل تنظیم می شوند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email