الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX100

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429567
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت سه پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429567 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10B4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429577
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت چهار پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی LV429577 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429647
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA - حفاظت سه پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429647 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F6TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F6TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F6TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10F4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429657
کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدررایج‌ترین کلید اتوماتیک در صنعت برق با رنج جریانی از 16 آمپر تا 1600 آمپر است که در ساده ترین نوع آن، حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه با مکانیزم‌های حرارتی و مغناطیسی دیده شده است. در تولیدات شرکت‌های مختلف با توجه به نیازهای مشتری برای هر کلید کمپک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429857
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429857 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10N4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429687
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429687 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10H4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429566
کليد اتوماتیک چهارپل 25 آمپر ظرفیت قطع 25kAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429566 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10B4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F6TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F6TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F6TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10F4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429656
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریککلید اتوماتیک یک سوئیچ الکتریکی است که به طور خودکار عمل می‌کند و برای حفاظت از مدار الکتریکی از آسیب‌های ناشی از جریان بیش از حد، به طور معمول ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می‌شود. عملکرد اصلی کلید اتوماتیک این است که به قطع جریان..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429856
کليد اتوماتیک چهار پل 25 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429856 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10N4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429686
کليد اتوماتیک چهار پل 25 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429686 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10H4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
نمايش 1 تا 20 از 77 (4 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید اتوماتیک کمپکت  یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می کند.

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر سری NSX100 رنج جریان 16 آمپر تا 100 آمپر را پشتیبانی می کند. این نمونه کلیدها از نوع حفاظت حرارتی- مغناطیسی استفاده می کنند که با نام تجاری TMD مشخص می شوند. حفاظت مغناطیسی آن ها ثابت بوده و تنها حفاظت حرارتی آن ها بین 0.7 تا 1 برابر جریان نامی کلید قابل تنظیم است. این کلید را می توان از راه دور با استفاده از رله شنت تریپ و مکانیزم موتوری قطع و وصل کرد و به صورت کشویی و ثابت قابل نصب است. 

ویدیو های مرتبط
سوال های پرتکرار

سری NSX100 یکی از کلیدهای اتوماتیک اشنایدر الکتریک است. این کمپکت جریان نامی برابر با 16، 25، 32، 40، 50، 63، 80 و 100 آمپر دارد که در 3 قدرت قطع 25 کیلو آمپر (رنگ زرد روی پلاک - B)، 50 کیلو آمپر (رنگ خاکستری روی پلاک - N) و 70 کیلو آمپر (رنگ صورتی روی پلاک - H) موجود است. این کلید از واحد تریپ حرارتی مغناطیسی برای محافظت از تجهیزات در برابر دو عامل مهم خطا یعنی اتصال کوتاه و اضافه بار استفاده می کند. حفاظت حرارتی با استفاده از پیچ Ir قابل تنظیم است اما حفاظت مغناطیسی Im را نمی توان تغییر داد. مقدار زمان تاخیر حفاظت حرارتی یا tr نیز مقدار ثابتی دارد.

واحد تریپ حرارتی مغناطیسی از جمله انواع واحدهای تریپ در کلید کمپکت اشنایدر است. این واحد TM-D از دو بخش حساس به حرارت و حساس به جریان تشکیل شده است. بخش حساس به حرارت یا بی متال، با عبور جریان گرم می شود. اگر جریان عبوری از جریان نامی بیش تر شود، بی متال داغ شده و بعد از مدت مشخصی خم می شود. بی متال خم شده به میله ی تریپ برخورد کرده و برق را قطع می کند. بخش حساس به جریان نیز یک سیم پیچ مغناطیسی دارد که در شرایط اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. با عبور جریان زیاد اتصال کوتاه، میدان مغناطیسی بزرگی در سیم پیچ القا می شود که می تواند هسته ی متحرک را به سمت میله تریپ حرکت داده و سبب قطع برق شود. در حفاظت حرارتی مغناطیسی کلیدهای کمپکت سری NSX100، حفاظت حرارتی قابل تنظیم و حفاظت مغناطیسی غیر قابل تنظیم است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email