کلید هوایی ABB

کلید هوایی ABB

 کلید هوایی ABB از دستۀ کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف است و در آمپرهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. کلید هوایی ABB در جریان های ۶۳۰ تا ۶۳۰۰ آمپر طراحی و ساخته شده اند. این کلیدها در ورودی تابلوهای برق قرار گرفته اند و معمولاً جریان بالایی دارند همچنبن برقراری حالت سلکتیو بین کلیدهای اتوماتیک ورودی و خروجی را فراهم می کند. دلیل نامگذاری این نوع کلید با عنوان کلید اتوماتیک هوایی وجود سیستم اطفای جرقه توسط هوای آزاد است.