کلید مينياتوری ABB

کلید مينياتوری ABB

 
کلیدمینیاتوری ABB مدار الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز حفاظت می کند ساختار حفاظتی آن به این صورت است که اگر جریانی بیش از جریان نامی مدار از آن عبور کند، برای حفظ ایمنی و جلوگیری از اتصالی، جریان برق را قطع و از آسیب دیدن اجزای دیگر مدار جلوگیری می کند. در تمامی تابلوهای برق و سیم کشی های صنعتی و ساختمانی کلید مینیاتوری از ابزار اصلی حفاظتی است که طبق جریان نامی مدار انتخاب می شود. کلید مینیاتوری ABB به صورت تک پل و سه پل عرضه می شود.