الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430321
کليد اتوماتیک چهار پل 125 آمپر ظرفیت قطع 25KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430321 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
13,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16B4TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16B4TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16B4TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F6TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F6TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16F6TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
13,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F4TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F4TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16F4TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430651
کلید اتوماتیک چهار پلدو عامل مهمی که سبب خطا در سیستم‌های الکتریکی می‌شوند، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. این دو عامل می‌توانند باعث وارد شدن خسارت‌های جبران ناپذیری به تجهیزات شوند از این رو از کلید اتوماتیک برای حفاظت از آنها استفاده می‌شود. کاربرد کلید اتوماتیک ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430851
کليد اتوماتیک چهار پل 125 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430851 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16N4TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16N4TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16N4TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430681
کليد اتوماتیک چهار پل 125 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430681 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
19,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16H4TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16H4TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16H4TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430320
کليد اتوماتیک چهار پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430320 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16B4TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16B4TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16B4TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F6TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F6TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16F6TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
15,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430640
مشخصات کلید اتوماتیککلید اتوماتیک اشنایدر یا کلید کمپکت (Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارد. این وس..
15,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F4TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F4TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16F4TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430650
مشخصات کلید اتوماتیککلید اتوماتیک اشنایدر یا کلید کمپکت (Circuit Breaker) از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است، که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارد. این و..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430850
کليد اتوماتیک چهار پل 160 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430850 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
17,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16N4TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16N4TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16N4TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430680
کليد اتوماتیک چهار پل 160 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV430680 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16H4TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16H4TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C16H4TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک برای حفاظت، قطع و وصل مدار الکتریکی استفاده می شود که بخش حفاظتی آن در دو نوع حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است. کلید اتوماتیک چهار پل در مواردی استفاده می شود که قطع نول هم مهم است. در ضمن این نوع کلید می تواند علاوه بر حفاظت سه پل، حفاظت از پل چهارم یا نول را هم نظارت کند. توسط این کلید می توان حفاظت نشتی زمین را همراه با رله ارت فالت و ترانس CT ایجاد نمود. کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX160 رنج 125 آمپر تا 160 آمپر را پشتیبانی می کند و با قدرت قطع 25، 36، 50 و 70 کیلو آمپر تولید می شود. 

 

ویدیو های مرتبط
سوال های پرتکرار

کاربرد کلید کمپکت اشنایدر الکتریک در حفاظت از موتورها، حفاظت از ژنراتورها، سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، حفاظت از بانک های خازنی و ... است. یکی از سری های کلید اتوماتیک اشنایدر، NSX160 است. NSX160 جریان نامی برابر با 125 و 160 آمپر دارد و در 3 قدرت قطع 25 کیلو آمپر (B رنگ زرد روی پلاک)، 50 کیلو آمپر (N رنگ خاکستری روی پلاک) و 70 کیلو آمپر (H رنگ صورتی روی پلاک) به بازار عرضه می شوند. واحد تریپ در این کمپکت، حرارتی مغناطیسی یا TM-D است و با استفاده از آن از تجهیزات الکتریکی در برابر دو خطای مهم اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. در حفاظت حرارتی مغناطیسی NSX160 هر دو حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی از طریق پنل تعبیه شده بر روی کلید قابل تنظیم هستند.

از جمله واحدهای تریپ در کلید اتوماتیک NSX160 اشنایدر، واحد تریپ حرارتی – مغناطیسی یا TM-D است. این واحد تریپ به دو بخش حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی تقسیم می شود. حفاظت حرارتی، یک بخش حساس به حرارت یا بی متال دارد که با عبور جریان، گرم می شود. اگر جریان اضافی تر از مقدار نامی از کلید عبور کند، بی متال داغ شده و بعد از یک زمان مشخصی خم می شود، سپس بی متال به میله ی تریپ برخورد می کند و سبب قطع برق می شود. مقدار حفاظت حرارتی با استفاده از پیچ Ir بر روی کلید اتوماتیک قابل تنظیم است. حفاظت مغناطیسی، یک بخش حساس به جریان یا سیم پیچ مغناطیسی دارد که با عبور جریان، میدان مغناطیسی تولید می کند. اگر جریان بزرگ ناشی از اتصال کوتاه از این سیم پیچ عبور کند، میدان مغناطیسی بزرگی تولید می شود که می تواند هسته ی سیم پیچ را حرکت دهد. هسته در مسیر حرکت خود به میله ی تریپ برخورد کرده و برق را قطع می کند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email