الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429567
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت سه پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429567 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10B4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429577
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 25KA - حفاظت چهار پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی LV429577 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429647
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA - حفاظت سه پلکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429647 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F6TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F6TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F6TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10F4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429657
کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدررایج‌ترین کلید اتوماتیک در صنعت برق با رنج جریانی از 16 آمپر تا 1600 آمپر است که در ساده ترین نوع آن، حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه با مکانیزم‌های حرارتی و مغناطیسی دیده شده است. در تولیدات شرکت‌های مختلف با توجه به نیازهای مشتری برای هر کلید کمپک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429857
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429857 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10N4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429687
کليد اتوماتیک چهار پل 16 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429687 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H4TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H4TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10H4TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429566
کليد اتوماتیک چهارپل 25 آمپر ظرفیت قطع 25kAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429566 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10B4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F6TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F6TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F6TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10F4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429656
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریککلید اتوماتیک یک سوئیچ الکتریکی است که به طور خودکار عمل می‌کند و برای حفاظت از مدار الکتریکی از آسیب‌های ناشی از جریان بیش از حد، به طور معمول ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می‌شود. عملکرد اصلی کلید اتوماتیک این است که به قطع جریان..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429856
کليد اتوماتیک چهار پل 25 آمپر ظرفیت قطع 50KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429856 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10N4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429686
کليد اتوماتیک چهار پل 25 آمپر ظرفیت قطع 70KAکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV429686 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60 هرتز با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H4TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H4TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 4 پل اشنایدر با حفاظت 4 پل و کد فنی C10H4TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
نمايش 1 تا 20 از 136 (7 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک به صورت خودکار در مواقع اضافه بار یا اتصال کوتاه مدار را قطع می کند. رنج جریان کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک 16 آمپر تا 1200 آمپر است که در قدرت قطع های 25، 36، 50 و 70 کیلو آمپر در دسترس هستند.

برای کاربردهایی که به منظور قطع بار نیاز به قطع نول باشد از کلید اتوماتیک 4 پل استفاده می شود. البته باید توجه داشت که در هنگام وصل، نول باید قبل از فازها وصل شود و در هنگام قطع بعد از قطع فازها، نول قطع شود.

یکی از کاربردهای کلیدهای اتوماتیک کمپکت 4 پل به منظور سوئیچینگ مصرف کنندگان غیرخطی است که در این مواقع باید توجه ویژه ای به جریان نول داشت. کاربرد دیگر در مواردی مانند سوئیچینگ سیستم های تغذیه (به عنوان مثال برای منابع تغذیه در حالت آماده به کار)، که نیاز به تفکیک کامل دو سیستم دارند، است.

استفاده از کلید MCCB چهار پل به سیستم توزیع و ارتینگ (TT ،IT ،TN-S ،TN-C) بستگی دارد. به طور مثال در صورتی که سیستم نوع TN-C باشد، نمی توان از پل چهارم برای قطع PEN استفاده کرد زیرا سیم PEN باید پیوسته وصل باشد و قطع آن جایز نیست.

کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک در انواع (4P-4D) و (4P-3D) طراحی و تولید می شود.

تفاوت کلیدهای 4 پل اتوماتیک کمپکت اشنایدر در انواع حفاظت (4P-4D) و (4P-3D):

کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر نوع (4P-3D): کلید 4 پل که حفاظت روی سه پل آن اعمال می شود.

کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر نوع (4P-4D): کلید 4 پل که حفاظت روی هر 4 پل آن اعمال می شود.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

کلید اتوماتیک چهار پل به دو دسته ی NSX و NS تقسیم می شود. در دسته ی NSX جریان نامی را می توان از 16 تا 630 آمپر و دسته ی NS را از 630 تا 1600 آمپر تنظیم کرد. قدرت قطع کلیدهای اتوماتیک NSX برابر با 25 کیلو آمپر (رنگ زرد روی پلاک)، 36 کیلو آمپر (رنگ قرمز روی پلاک)، 50 کیلو آمپر (رنگ خاکستری روی پلاک) و 70 کیلو آمپر (رنگ صورتی روی پلاک) و قدرت قطع کلید اتوماتیک NS برابر با 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر است. کلید کمپکت NSX به 5 گروه دسته بندی می شود؛ NSX100 با جریان نامی 16 تا 100 آمپر، NSX160 با جریان نامی 125 تا 160 آمپر، NSX250 با جریان نامی 160 تا 250 آمپر، NSX400 با جریان نامی 400 آمپر و NSX630 با جریان نامی 630 آمپر.

اگر خطایی مانند اتصال کوتاه و اضافه بار در سیستم های الکتریکی رخ دهد، جریان هجومی وارد تجهیزات می شود که می تواند آسیب های سنگینی به آن ها وارد کند. می توان با نصب کلید اتوماتیک در بالا دست این تجهیزات مانع از انتشار خطا در سیستم شد و از تجهیزات محافظت کرد. کلیدهای اتوماتیک چهار پل، دو نوع واحد تریپ حرارتی مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار دارند. در واحد TM-D یا حرارتی مغناطیسی، حفاظت حرارتی یا بی متال قابل تنظیم است اما حفاظت مغناطیسی را نمی توان تغییر داد. در واحد الکترونیکی نیز متناسب با نوع میکرولوژیک می توان حفاظت طولانی مدت و تاخیر آن، حفاظت کوتاه مدت و تاخیر آن و حفاظت آنی را تنظیم کرد.

MCCB مخفف عبارت Molded Case Circuit Breaker است. واژه "molded case" به محفظه بیرونی کلید اشاره دارد که با مواد عایق (معمولاً پلاستیک ترموست) قالب گیری شده و امکان حفاظت مکانیکی و ایجاد عایق الکتریکی را فراهم می‌آورد. محفظه به گونه‌ای طراحی شده که محکم و بادوام باشد و از قطعات داخلی کلید در برابر رطوبت، گرد و غبار و ... محافظت کند.

کلید حرارتی (MPCB) و کلید کمپکت (MCCB) هر دو برای باز و بسته کردن مدار به صورت دستی و قطع مدار به صورت اتوماتیک در صورت بروز خطا استفاده می‌شوند. وظیفه هر دو برای حفاظت مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه است، اما کاربرد کلید حرارتی با کلید کمپکت کاملاً متفاوت است.

کلید حرارتی

کلید کمپکت

کلیدهای حرارتی برای روشن و خاموش کردن موتور به صورت دستی و حفاظت آن‌ در برابر بروز هر گونه خطا به کار میرود.

کلید کمپکت در سیستم‌های توزیع برق استفاده می‌شود و مدارهای ولتاژ پایین و هچنین موتور را حفاظت می‌کند.

کلید حرارتی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، قطع فاز و افت ولتاژ از موتور حفاظت می‌کند.

کلید کمپکت از موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت می‌کند. تجهیزات جانبی این کلیدها امکان حفاظت‌ در برابر افت ولتاژ، خطای زمین و قطع فاز را فراهم می‌آورند.

کلیدهای حرارتی فقط مخصوص موتورها طراحی می‌شوند.

کلیدهای کمپکت کاربرد گسترده‌تری دارند.

در کلید حرارتی حداکثر جریان بار را می‌توان بر اساس جریان بار کامل موتور تنظیم کرد.

در این محصول، امکان تنظیم جریان اضافه بار، اتصال کوتاه و تأخیر زمانی وجود دارد.

کلیدهای حرارتی بر اساس جریان بار کامل موتور و حداکثر جریان اتصال کوتاه ممکن انتخاب می‌شوند.

کلیدهای کمپکت بر اساس حداکثر جریان بار و حداکثر جریان اتصال کوتاهی انتخاب می‌شوند که کلید بدون آسیب می‌تواند مدار را قطع کند.

کلیدهای حرارتی می‌توانند جریان راه‌اندازی را بدون قطع مدار تحمل کنند.

اگر کلید کمپکت برای حفاظت موتور بر اساس جریان بار کامل آن استفاده شود، احتمال قطع مدار در زمان راه‌اندازی وجود دارد. بنابراین برای حفاظت موتور باید بر اساس جریان راه‌اندازی آن انتخاب شوند.

کلیدهای حرارتی، تیغه بی‌متال قابل تنظیم برای اضافه بار دارند جریان اضافه بار بین دو سطح مشخص قابل تنظیم است.

جریان اضافه بار در کلیدهای کمپکت از 40% تا 100% جریان نامی آن قابل تنظیم است.

با استفاده از کلیدحرارتی برای حفاظت موتور، نیازی به رله اضافه بار نیست.

با کلید کمپکت رله اضافه بار باید برای موتور استفاده شود.

کلید حرارتی موتور را هم در برابر اضافه بار و هم در برابر اتصال کوتاه محافظت می‌کند.

کلید کمپکت موتور را فقط در برابر اتصال کوتاه محافظت می‌کند. به همین دلیل باید به همراه رله اضافه بار و کنتاکتور استفاده شود.

با استفاده از کلید حرارتی می‌توان موتور را دستی روشن و خاموش کرد و  استفاده از کنتاکتور اختیاری است.

در این مورد باید کنتاکتور همراه کمپکت استفاده شود.

بعضی از کلیدهای حرارتی، قابلیت ریست خودکار دارند که امکان شروع به کار موتور را پس از مدت زمانی کوتاهی بعد از قطع مدار به علت اضافه بار فراهم می‌آورد.

این ویژگی در کلیدهای کمپکت در دسترس نیست.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email