الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX100

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429557
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عامل مهم خطا، همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک برای محفاظت از تجهیزات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در صنایعی مانند نفت و گاز، دریایی، سیستم های توزیعی و ... استفاده می شود.مشخصات کلید ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429556
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. از کلید اتوماتیک برای محافظت از تجهیزات در برابر این دو خطا استفاده می شود.کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429555
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو خطای مهم که سبب آسیب دیدن تجهیزات می شود، اتصال کوتاه و اضافه بار است. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلید کمپکت در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، صنایع دریایی و ... است.مشخصات ک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429554
کلید اتوماتیک 40 آمپر سه پل 25kA اشنایدربرای جلوگیری از آسیب تجهیزات الکتریکی به خاطر دو خطای مهم اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، صنایع دریایی و ... است.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV429554 اشنایدرکلید اتو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429553
کلید اتوماتیک 50 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار مهم ترین عوامل خطا در تجهیزات الکتریکی هستند. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و محافظت از آن ها باید از کلید اتوماتیک استفاده شود. صنایع نفت و گاز، حفاظت از ژنراتورها، سیستم های توزیع و... از جمله مهم ترین کاربردهای کلید کمپکت هس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429552
کلید اتوماتیک 63 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عاملی که همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات در برابر این دو عامل استفاده می شود. سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، حفاظت از ژنراتورها و ... مهم ترین کاربردهای کل..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429551
کلید اتوماتیک 80 آمپر سه پل 25kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی شناخته می شوند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کنند. برای جلوگیری از آسیب تجهیزات در برابر این دو عامل از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربردهای کلید کمپ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429550
کلید اتوماتیک 100 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل مهمی که سبب خطا در سیستم های الکتریکی می شوند، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. این دو عامل می توانند باعث وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات شوند از این رو از کلید اتوماتیک برای حفاظت از آن ها استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429637
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژ..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429636
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو عامل خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند که ممکن است به تجهیزات خسارت های جبران ناپذیری وارد کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429635
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو خطا که منجر به آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی می شوند، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. کلید کمپکت در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و .... برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی بیش ترین کاربرد را دارد.مشخصات کلید اتوماتیک کم..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429634
کلید اتوماتیک 40 آمپر سه پل 36kA اشنایدربرای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات در سیستم های الکتریکی به علت دو خطای مهم اتصال کوتاه و اضافه بار از کلید کمپکت استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و ... است.مشخصات کلید ا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429633
کلید اتوماتیک 50 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی هستند. برای جلوگیری از آسیب تجهیزات و محافظت از آن ها باید از کلید کمپکت استفاده شود. از جمله مهم ترین کاربردهای کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها، صنا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429632
کلید اتوماتیک 63 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، دو عاملی هستند که همواره تجهیزات را تهدید می کنند. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در مقابل این دو عامل خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک در سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها، صنایع دریایی، صنایع..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429631
کلید اتوماتیک 80 آمپر سه پل 36kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار دو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی هستند و می توانند باعث وارد شدن خسارت های سنگینی به تجهیزات شوند. به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به تجهیزات از کلید اتوماتیک استفاده می شود. سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، حفاظت از ژنرا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429630
کلید اتوماتیک 100 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، دو عامل مهمی هستند که منجر به خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. این دو عامل خطا می توانند خسارت های سنگینی به تجهیزات الکتریکی وارد کنند، بنابراین برای محافظت کردن از آن ها باید از کلید اتوماتیک استفاده کرد. بیش ترین کاربرد کلید..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429740
کلید اتوماتیک 100 آمپر سه پل 36kA اشنایدر با حفاظت مغناطیسیاتصال کوتاه یکی از مهم ترین خطاها در سیستم های الکتریکی است که می تواند منجر به وارد شدن آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی شود. کلیدهای اتوماتیک با استفاده از حفاظت مغناطیسی می توانند از تجهیزات نصب شده در پایین دست در برابر اتص..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429847
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 50kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عاملی هستند که همواره سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو عامل از کلید اتوماتیک استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلیدهای کمپکت در صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی و سیستم ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429846
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 50kA اشنایدراز مهم ترین عوامل خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند که خسارت های جبران ناپذیری به سیستم الکتریکی وارد می کنند. از کلید اتوماتیک به منظور محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این عوامل خطا استفاده می شود.کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429845
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 50kA اشنایدردو خطایی که منجر به آسیب تجهیزات الکتریکی می شوند؛ اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. کلید اتوماتیک در سیستم های توزیع، صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی، حفاظت از ژنراتورها و ... به منظور حفاظت از تجهیزات به کار می روند.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV429845 اشن..
نمايش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید اتوماتیک کمپکت می تواند جریان ناشی از اضافه بار و اتصال کوتاه را تشخیص دهد و با قطع جریان برق از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا محافظت کند.

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX100 که از 16 آمپر تا 100 آمپر در قدرت قطع های 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر تولید می شود، بیشترین مصرف را در بین کلیدهای اتوماتیک دارد و با توجه به کیفیت ساخت آن، پیشنهاد مناسبی برای طراحی تابلوهای برق صنعتی خواهد بود.

کلیدهای اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک با توجه به توانایی تنظیم اضافه بار (از 0.7 تا 1 برابر جریان نامی) و سرعت سوئیچ زنی بالا، می تواند در ورودی تابلوهای برق و ورودی برق ساختمان (بعد از کنتور) نصب شود.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

یکی از انواع واحدهای تریپ در کلید اتوماتیک اشنایدر، حرارتی - مغناطیسی است. در این واحد اگر جریانی بیشتر از جریان نامی وارد سیستم شود، بی متال که دو فلز متصل شده به هم با ضریب دمایی متفاوت است، گرم شده و بعد از تاخیر زمانی غیر قابل تنظیم، خم می شود و برق را قطع می کند. جریان نامی در واحد TM-D قابل تنظیم است و از طریق پیچ های نصب شده بر روی کلید اتوماتیک می توان آن را تنظیم کرد. اما اگر سیستم دچار خطای اتصال کوتاه شود باید فورا فرمان قطع دهد و اگر تاخیری داشته باشد ممکن است سبب آسیب های جبران ناپذیری به سیستم شود. شیوه ی حفاظت کلید اتوماتیک در شرایط اتصال کوتاه، حفاظت مغناطیسی است که در این واحد تریپ، قابل تنظیم نیست و با رسیدن جریان به این مقدار ثابت، برق قطع خواهد شد.

مشخصات نوشته شده بر روی پلاک کلید اتوماتیک به شما کمک می کند کلید مناسب نیاز خود انتخاب کنید. تعداد پل کلید را تعیین کنید. جریان نامی (ln) و ولتاژ عملکردی (Ue)؛ بیش ترین جریان و ولتاژی هستند که کلید می تواند در آن به خوبی کار کند. قدرت قطع سرویس (Ics)؛ بیش ترین جریانی که کلید در شرایط اتصال کوتاه می تواند آن را قطع کند و مجددا به کار خود ادامه دهد. قدرت قطع قطع نهایی (Icu)؛ بیش ترین جریانی که کلید در صورت وقوع اتصال کوتاه می تواند برق را قطع کند اما خودِ کلید دچار آسیب می شود و دیگر نمی توان از آن استفاده کرد. فرکانس کاری؛ اکثر کلیدهای اتوماتیک برای فرکانس های 50 یا 60 هرتز کالیبره می شوند و نمی توان از آن ها برای فرکانس های دیگری استفاده کرد. ولتاژ لحظه ای (Uimp)؛ بیش ترین ولتاژی که کلید به صورت لحظه ای می تواند تحمل کند و آسیب نبیند. ولتاژ عایق بندی (Ui)؛ بیش ترین ولتاژ قابل تحمل کلید در شرایط آزمایشگاهی است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email