الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید هوایی سه پل اشنایدر سری NT

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H13P2EF
کليد هوایی اشنایدرکلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک در سه اندازه و دو خانواده تولید می شوند. محدودۀ جدید کلیدهای اتوماتیک قدرت شامل دو خانواده می شود:1-  Masterpact NTکه کوچکترین کلید اتوماتیک هوایی در دنیا با رنج جریانی 630 تا 1600 آمپر و با دو رنج قدرت قطع 42 و 50 کیلو آمپر&nbs..
87,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H13P2ED
کليد هوایی 630 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
124,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H23P2EF
کليد هوایی 630 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوا..
90,300,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H23P2ED
کليد هوایی 630 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
135,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H13P2EF
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوا..
90,200,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H13P2ED
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
129,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H23P2ED
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است..
135,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H13P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
94,500,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
94,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P6EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P5EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50 KA میکرولوجیک 5کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P5ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 5کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوایی ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H13P2ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H13P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
96,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H13P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
137,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H23P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H13P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
106,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H13P2ED
مشخصات عمومی کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک سری NT بدین شرح است: 1- این کلیدها در دو نوع 3 پل و 4 پل ساخته و به بازار مصرف ارائه می شوند.2- ولتاژ مجاز عایق Ui در این سری کلیدها 1000 ولت است.3- توانایی کلید در آیتم ایستادگی در برابر ولتاژ لحظه ای(kV) U..
140,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H23P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50 KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H23P2ED
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
نمايش 1 تا 20 از 22 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کلید هوایی اشنایدر   براي عملكرد در شرايط پيش بيني شده یک مدار که ولتاژ و جريان نامی يا خطا مشخص است، استفاده می شود. اين كليدها در تابلوها به نام كليد اصلي، كليد كل، كليد اتوماتيك هوایی ناميده مي شوند. با تنظیم رله های كليد هوایی مي توان حفاظت های پایه و سلکتیو مناسبي از مدار به عمل آورد . کلید هوایی سه پل NT از نوع میکرولوژیک دار است و بدنه آن استقامت حرارتي و مكانيكي مداوم براي تحمل جريان نامي را دارا است. کلیدهای هوایی سه پل سری NT در دو مدل ثابت و کشویی طراحی و ساخته می شود.

اشنایدر الکتریک در کلیدهای هوایی سری NT هر آن چه از عملکرد یک کلید هوایی انتظار می رود را به بهترین شکل ارائه داده است. واحد حفاظت میکرولوژیک، قابلیت اتصال به شبکه های صنعتی و  PLC، نمایش پارامترها توسط نرم افزار و گزارش دهی وضعیت کلید یا دریافت فرمان از مهم ترین قابلیت های این کلید اتوماتیک است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email