کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک

کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک

به منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری از کلیدهای هوایی استفاده می گردد. در واقع کلیدهای هوایی نوع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آمپراژ بالا کاربرد دارند.

کلید هوایی, کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک