الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید هوایی چهار پل اشنایدر سری NW

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08N14P2ED
کليد هوایی 800 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08H14P6EF
کليد هوایی 800 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. ک..
143,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08H14P6ED
کليد هوایی 800 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08H24P6ED
کليد هوایی 800 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10H14P6ED
کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10H24P6ED
کليد هوایی 1000 آمپر چهار پل  کشویی سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12H14P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12H14P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل  کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12N14P6ED
کليد هوایی 1250 آمپر چهار پل  کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16H14P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16H14P6ED
کليد هوایی 1600 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW20H14P2EF
کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
189,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW20H14P2ED
کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW20H14P6ED
کليد هوایی 2000 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW25H14P2EF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک چیست؟ کلید هوایی که نام کامل آن کلیدهای مدارشکن قدرت هوایی (Air Circuit breaker) است نوعی کلید اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا مورد استفاده قرارمی گیرد. عملکرد سیستم اطفاء جرقه در این کلید در هوای آزاد صورت می گیرد لذا به آنها، کلید هوایی می گویند. کلید ..
239,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW25H14P2ED
کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW25H14P6EF
کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW25H14P6ED
کليد هوایی 2500 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW32H14P2EF
کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ..
278,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW32H14P2ED
کليد هوایی 3200 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید..
نمايش 1 تا 20 از 23 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کلید هوایی اشنایدر از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تأخیری و اتصال به زمین حفاظت می کند. اين كليد در تابلو برق به نام كليد اصلي، كليد كل، كليد اتوماتيك هوایی هم ناميده مي شود. با تنظیم رله های كليد هوایی مي توان حفاظت پایه و سلکتیو مناسبي از مدار به عمل آورد. کلید هوایی چهار پل سری NWبا سه قدرت قطع ۴۲ کیلوآمپرN1 ، قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر H1 و قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر H2 و در محدودۀ جریان 800 تا 4000 آمپر موجود است. پرکاربرد ترین لوازم جانبی مورد استفاده در این کلیدها، رله شنت تریپ، رله آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی و مکانیزم موتوری است که با استفاده از این تجهیزات کنترل مدار به مراتب آسان تر می شود. کلید هوایی را می توان به صورت فیکس و کشویی در تابلو نصب کرد و از طریق واحد حفاظت میکرولوجیک، پارامترهای مهم را اندازه گیری نمود. 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email