کلید هوایی سه پل اشنایدر الکتریک

کلید هوایی سه پل اشنایدر الکتریک

کلید هوایی اشنایدر برای منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری استفاده می شود. در واقع کلید هوایی نوعی از کلید اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپراژ بالا کاربرد داردکلید هوایی اشنایدر در دو سریNT  وNW  تولید می شود و سری NT با قدرت قطع 42 و 50 کیلو آمپر و سری NW با قدرت قطع 42، 65 و 100 کیلو آمپر عرضه می شود.