بيمتال 2.5 الی 4 آمپر

بيمتال 2.5  الی  4 آمپر بیمتال ها جهت کنتاکتورهای سری D

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر  

LRD08


کاتالوگ کالا 


کاربرد بیمتال یا رله حرارتی چیست؟

رﻟه ﺣﺮارتی  ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ) به ﻛﺎر می رود. ﺑﻴﻤﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو تیغۀ ﻓﻠﺰی ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮلی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺘﺎل دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪار ﻗﺪرت و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ می باشد و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد از ﻣﺪار ﻗﺪرت آن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ه روي ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫای ﻗﺴﻤﺖ فرمان بیمتال خواهد شد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از ﺑﻴﻤﺘﺎل از ﺣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، مقدار تنظیم شده بر روی بیمتال، عبور جریان دو فلز را گرم کرده طول آن ها را افزایش می دهد و از آنجا که طول یکی بیشتر از دیگری افزایش می یابد دو فلز خم شده و از طریق اهرم هایی کنتاکت بیمتال را باز می کنند به این ترتیب مدار قطع می شود.

ﻫﺮ رلۀ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز از ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻗﺮار می گیرند و دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻬﺮه میگیرد.

از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎن یک ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ بسته اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر می رود و دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻤﺘﺎل، بسته می شود و ﺑﺮای اﻃﻼع  ﻳﺎ وﺻﻞ ﻣﺪارﻫای اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻛﺎر می رود.

نکته: کنتاکت 95 و 96 در مسیر فرمان به بوبین کنتاکتور و بطور سری قرار می گیرد تا در موقع اضافه جریان کنتاکتور را قطع نماید. کنتاکت 97 و 98 برای نمایش عملکرد بیمتال مورد استفاده قرار می گیرد، مثلاً با روشن کردن یک لامپ سیگنال مشخص می شود.

 

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎمی ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣی شود و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر از 05/1 ﺗﺎ 10 % برابر جریان نامی، می تواند موتور را قطع کند.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻪ  اﻧﺪازۀ 5% بیشتر از جریان تنظیم شده باشد، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪار در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 2 ساعت قطع خواهد شد و اگر جریان عبوری از بیمتال به اندازۀ 20% بیشتر از جریان تنظیم شده باشد، مدار در مدت زمانی کمتر از 2 ساعت قطع شد و چنانچه جریان عبوری از بیمتال بیشتر از 50% جریان تنظیم شده باشد، مدار در مدت زمانی کمتر از 2 دقیقه قطع خواهد شد شرایط کار این رله ها از (20-) درجه تا (60+) درجه سانتی گراد متغیر است.

 قسمت های مختلف بی متال اشنایدر الکتریک در شکل زیر نمایش داده شده است:

                                  

1. تیغه های اتصال به کنتاکتور

2. پیچ های اتصال به موتور

3. ترمینال باز مدار فرمان

4. ترمینال بسته مدار فرمان

5. دکمۀ برگشت ضعیف

6. پیچ تنظیم جریان

   طریقۀ اتصال بی متال اشنایدر الکتریک در جریان سه فاز و تک فاز در شماتیک مداری زیر نشان داده شده است:

                                            فنی
کد فنیLRD08
رنج جریان(آمپر)2.5...4
رنج کنتاکتورD09...D38

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط ایران در سریعترین زمان ممکن

  • تعداد بازدید: 1215
  • مدل کالا: LRD08
  • موجودی: در انبار

برچسب ها: بيمتال 2.5 الی 4 آمپر