محافظ جان دو پل دورمن اسمیت

محافظ جان دو پل دورمن اسمیت

کلید محافظ جان دو پل دورمن اسمیت، از جمله تجهیزات حفاظتی در برابر برق گرفتگی و نشتی جریان به شمار می رود. کلیدهای محافظ جان یا  RCCB در سیستم های الکتریکی وظیفۀ قطع جریان برق را بر عهده داشته و از بروز حوادث برق گرفتگی جلوگیری می کند. محل نصب کلید محافظ جان در تابلوهای برق بعد از کلید اصلی می باشد.

نمایش:
مرتب کردن براساس: