الیکا الکتریک
سبد خرید

رله اینترفیس RSB اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
329,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080ED
رله اینترفیس  48 ولت DC  و 8 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد ..
301,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به را..
329,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080B7
رله اینترفیس 24 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080B7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080E7
رله اینترفیس 48 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080E7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080F7
رله اینترفیس 120 ولت AC و 8 آمپر اشنایدر ارله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 120 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دار..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080P7
رله اینترفیس 230 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080P7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 230 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به را..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120ED
رله اینترفیس 48 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 12 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120FD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی د..
321,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120B7
رله اینترفیس 24 ولت AC و 12 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120B7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دار..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120E7
رله اینترفیس 48 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120E7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120F7
رله اینترفیس 120 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 120 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120P7
رله اینترفیس 230 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120P7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 230 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
381,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160ED
رله اینترفیس 48 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
381,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160FD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
669,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 26 (2 صفحه)
نقد و بررسی

رله اشنایدر الکتریک یا رله اینترفیس اشنایدر جزء رله های الکترومکانیکال است که به عنوان حفاظت و ایزوله کردن یک قسمت از مدار با دیگر اجزای مدار و همچنین کنترلر استفاده می شود. رله های RSB با ولتاژهای 24، 48، 110، 220، 230 و به صورت AC و DC تولید می شوند.

از دیگر رله های اشنایدر الکتریک می توان به رله های حرارتی، رله های مغناطیسی، رله های حرارتی مغناطیسی، رله های حفاظتی و رله های کنترلی از جمله رله کنترل فاز اشاره نمود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email