کاربرد انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/15 13:09:01 0 نظرات مطالب برقی,

کاربرد انواع سیستم های اتصال زمین در توزیع برق

 1-     سیستم TT    

   در این سیستم، مرکز ستاره ترانسفورماتور توزیع، مستقیماً به زمین وصل شده و بدنه های هادی تأسیسات الکتریکی، مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل می شوند. در این سیستم، شبکه و تأسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر می باشند؛ به طوری که نقطۀ صفر ستارۀ ترانس، مستقیماً به زمین وصل می شود (زمین الکتریکی) و یک سیم از آن جهت استفاده به عنوان نول سیستم به خارج هدایت می گردد. در این حالت، بدنۀ دستگاه ها و وسایل الکتریکی به الکترود زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت) وصل می شوند.

این سیستم تنها در مواردی خاص قابل استفاده است که شرایط محلی برای استقرار آن مناسب باشد و یا وسایل حفاظتی مخصوص (کلیدهای جریان باقیمانده) بهره برداری از آن را ممکن کنند. در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقیمانده، وسایل حفاظتی نوع جریان تفاضلی و کلید FI ترجیح داده می شود. همچنین وسایل حفاظتی نوع ولتاژ اتصالی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

 

2-     سیستم IT

   در این سیستم اتصال مستقیم بین سیم نول با زمین وجود نداشته، اما بدنه های تأسیسات الکتریکی با سیم حفاظتی (ارت) به زمین وصل میشوند. سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین کاملاً عایق است و یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل می شود.

این سیستم به علت لزوم استفاده از وسایل حفاظتی مخصوص در آن، جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند، توصیه نمی شود. در این سیستم، نقطه خنثی میتوانند نسبت به زمین، عایق بوده و یا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد. وسایل حفاظتی که در این سیستم می توانند مورد استفاده قرار گیرند، وسایل کنترل دائمی، عایق بندی وسایل حفاظتی (که در اثر اضافه جریان عمل می کنند)، وسایل حفاظتی (که در اثر جریان باقیمانده عمل میکنند) و کلید FU  می باشند.

 

3-     سیستم TN   

   در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق) در یک یا چند نقطه زمین می شود و قسمت های هادی در دسترس و قسمتهای هادی بیگانۀ تأسیسات، تنها از طریق سیم های ارت به نقطه یا نقاط زمین شدۀ منبع متصل می شوند. به عبارت دیگر، مسیری رسانا برای عبور جریان های اتصال به زمین تأسیسات به نقطه یا نقاط زمین شدۀ منبع وجود دارد.

سیستم TN به سه دستۀ TN-S، TN-C و TN-C-S تقسیم میشوند که در ادامه توضیح داده می شوند.

 

4-     سیستم TN-S

   در این سیستم یک نقطه مستقیماً به زمین وصل شده و بدنه های هادی تأسیسات الکتریکی از طریق هادی های حفاظتی (ارت) به آن نقطه وصل میگردند. در این سیستم، هادی خنثی و حفاظتی در تمام سیستم و مجزا می باشند؛ یعنی نول و زمین، مجزا از هم هستند و در محل تابلوی اصلی برق علاوه بر شین نول، شین دیگری به نام شین زمین (ارت) وجود دارد که سیم زمین اصلی از الکترودهای زمین به آن وصل شده و از آنجا به موازات سیم های نول و فاز ها به صورت پنج سیمه تا دستگاههای مصرف کننده برده شده و به بدنۀ هادی آنها متصل میشود.

 

5-     سیستم TN-C

   در این سیستم هادی های خنثی (نول) و حفاظتی (ارت) در تمام سیستم، یکی می باشند و به عنوان هادی PEN  مشخص میگردند. در این سیستم، سیم زمین و نول مشترک هستند. به عبارت دیگر، سیم نولی که از شین نول تابلوی اصلی به مصرف کننده ها برده می شود، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان سیم زمین در نظر گرفته می شود. کابل های هم مرکز زمین شده یا کابل های غلاف دار فلزی زمین شده که مسیر برگشتی برای عبور جریان اتصال به زمین را فراهم میآورند، نمونههایی از این سیستم هستند.

 

6-     سیستم TN-C-S

   در این نوع سیستم، تنها در بخشی از آن (معمولاً در ابتدا)، سیستم نول و ارت با یکدیگر مشترک هستند و از آن نقطه به بعد، سیم پنجمی از نول منشعب شده و جداگانه به بدنۀ دستگاه های مصرفکننده اتصال داده می شود.

   در مواردی که قسمتی از سیستم از مبدأ تا نقطۀ  تفکیک، هادی توأم حفاظتی - خنثی PEN دارند و از آن به بعد، دو هادی حفاظتی PE و خنثی N از هم جدا می شوند از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد؛ به نحوی که چنین سیستمی به صورت TN-C-S مشخص می شود.

   از انواع سیستم های مذکور، تنها استفاده از سیستم اتصال به زمین نوعTN  در کارخانه ها و کارگاه ها الزامی است؛ مگر آنکه نوع کارخانه یا کارگاه، استفاده از سیستمهای TT ‏یا IT را ایجاب کند که در این صورت لازم است با ذکر دلایل، اجازۀ مخصوص برای استفاده از این سیستم ها گرفته شود. از سه گونه ای که برای سیستم TN ذکر شد، سیستم TN-C-S متداول ترین آنها است؛ اما از آنجایی که برای اجرای این سیستم از نقطه نظر اقتصادی، هزینۀ زیادی بایستی صرف شود و در همه جا شبکه های تک فاز به صورت سه سیمه و شبکه های سه فاز به صورت پنج سیمه علاوه بر سیم معابر بایستی طراحی و اجرا شود، عملاً مقرون به صرفه نمی باشد. لذا با توجه به اینکه شبکه های موجود در ایران از نوع سیستم TN می باشد و در آنها سیم نول مشترکاً به عنوان هادی حفاظتی و نقطۀ خنثی به کار میرود، احتیاج به دقت و رعایت نظم زیادی داشته و لازم است شرایط آن، هم از طرف شبکۀ توزیع و هم از طرف مصرف کننده ها به دقت رعایت شود زیرا در غیر این صورت، حادثه ساز خواهد بود.

   مقاومت زمین حفاظتی برای تأسیسات فشار قوی و یا تأسیسات با ولتاژ بزرگتر از یک کیلو ولت، حدوداً پنج اهم در نظر گرفته می شود. در سیستم TN و TT مقاومت زمین مرکز ستارۀ ترانس باید حتی الامکان کوچک نگاه داشته شود تا در مواقع اتصال یک فاز به زمین، اختلاف سطح فازهای سالم، به خصوص سیم حفاظتی زمین و در سیستم TN سیم PEN نسبت به زمین، خیلی بالا نرود. بدین منظور مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی (مرکز ستاره ترانس یا ژنراتور)، دو اهم ذکر شده است هادی خنثی N و هادی حفاظتی PE باید از یکدیگر مجزا باشند و فقط در یک نقطه (نقطۀ مبدأ) به یکدیگر وصل شوند. همچنین نباید از محل جدا شدن هادی های خنثی و حفاظتی، آنها را درنقطۀ دیگری به یکدیگر وصل کرد. علت این امر آن است که در صورت اتصال مکرر سیم نول و ارت به یکدیگر، حلقه ایجاد می شود که جریان چرخشی ناشی از آن در سیستم های مخابراتی و الکترونیکی، پارازیت و نویز ایجاد میکند.

 

ارسال نظر