کابل

فید های RSS

کابل

کابل شو، وایرشو و سر سیم

کابل شو، وایرشو و سر سیم

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
کابل شو، وایرشو و سر سیماتصالات سیم ها   اساساً بین یک اتصال دائم و موقت تفاوت اساسی وجود دارد. اتصالات دائم عبارتند از:لحیم شدهجوش خوردهپرسی دندانه د...
ادامه مطلب
سیم کشی آیفون

سیم کشی آیفون

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
سیم کشی آیفونسیم کشی و نوع نصب آیفون ها بستگی به برند مورد استفاده دارد و در کاتالوگ مربوطه هر کدام نوع نصب توضیح داده شده است.آیفون دارای پنج قسمت اس...
ادامه مطلب
سیم کشی و کابل کشی رایزرها

سیم کشی و کابل کشی رایزرها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
سیم کشی و کابل کشی رایزرها   ابتدا یک هادی برای تغذیه هر واحد مسکونی از تابلوی اصلی برق وارد رایزر می شود. سپس هادی از رایزر به سمت واحد مربوطه کشیده ...
ادامه مطلب
کابل کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن

کابل کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
                                                                             شکل1 . سیم کشی آنتن مرکزیکابل کشی آنتن مرکزیبرای آنتن باید از کابل کواکسی...
ادامه مطلب
سیم کشی سرمایش ساختمان

سیم کشی سرمایش ساختمان

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
 سیم کشی سرمایش ساختمان   سیستم های سرمایش و گرمایش رایج در ساختمان که نیاز به برق رسانی دارند، عبارتند از:1. فن ها و پنکه ها2. کولر آبی3. ایرواشوها4....
ادامه مطلب
اجرای سیم کشی

اجرای سیم کشی

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
اجرای سیم کشی   در اجرای سیم کشی، نوع کاربرد و ماهیت دیوارها و نحوه دسترسی به سیم ها و تنش های مکانیکی در حین نصب با بهره برداری بسیار مهم است.   در س...
ادامه مطلب
مشخصات اصلی کابل ها

مشخصات اصلی کابل ها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
مشخصات اصلی کابل هاولتاژ  اسمی و جریان مجازجنس هادی، سطح مقطع و شکل آنجنس عایقنوع هستهنوع حفاظجنس غلافنوع زرهنوع حفاظت در برابر خوردگی عوامل موثر در ا...
ادامه مطلب
کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان

کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان سیمهادی ای است که توسط پوشش عایق احاطه شده است. رفتار الکتریکی سیم همانند یک مقاومت اهمی بوده و خاصیت سلفی و خ...
ادامه مطلب
هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
هادیبه هر ماده ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی گفته می شود. هادی ها متداول، از جنس مس تقریباً خالص و دارای انعطاف قاب...
ادامه مطلب
انواع گلندها

انواع گلندها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
انواع گلندهاﮔﻠﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ... ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ، آب ﺑﻨﺪي، ﺟﻠﻮﮔﻴ...
ادامه مطلب
اتصالات سیم ها

اتصالات سیم ها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
اتصالات سیم هاﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ است. ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ بوده زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻴﻮب...
ادامه مطلب
انواع سیم ها

انواع سیم ها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
انواع سیم هاﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي و ﻋﺎﻳﻖ و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ روي روﻛﺶ ﺧﺎرﺟﻲ آن نوشته می شوند نشان می دهند به طوری که هر حرف مع...
ادامه مطلب
سیم ها و اتصالات آنها

سیم ها و اتصالات آنها

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
 سیم ها و اتصالات آنها 1. سیم های برقعمده ترین سیم های عایق دار مورد استفاده در تأسیسات برقی و کارهای ساختمانی را می توان برابر استاندارد (VDE) به سه ...
ادامه مطلب
انتخاب کابل

انتخاب کابل

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
انتخاب کابلدر زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺑ...
ادامه مطلب
نکات مهم در کابل کشی

نکات مهم در کابل کشی

الیکا الکتریک 1397/08/26 17:27:01 0
 کابل کشینکات مهم در کابل کشیﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده...
ادامه مطلب