مصرف انرژی الکتریکی در مراکز صنعتی

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/06/03 18:42:19 0 نظرات مطالب برقی,

مصرف انرژی الکتریکی در مراکز صنعتی

 الف) تعیین میزان بار صنعتی: در این قسمت باید لیست کاملی از تجهیزات شامل مشخصات الکتریکی و محل استقرار هر مصرف کننده تهیه شود.

 

ب) تعیین تعداد انشعاب های صنعتی: حتی الامکان برای هر کدام از تجهیزات، یک انشعاب در نظر می گیریم. در صورتی که چند وسیلۀ برقی بصورت متمرکز باشند، پیشنهاد می شود تا از یک تابلوی توزیع فرعی (محلی) استفاده شود. در این صورت، از تابلوی اصلی می توان توسط یک انشعاب، تابلوی فرعی را تغذیه نمود و به وسیلۀ آن مصرف کننده های متمرکز را تغذیه کرد.

 

ج) کنترل و حفاظت انشعاب ها: مصرف کننده های صنعتی را می توان به دو بخش تقسیم نمود. بخش اول، مصرف کننده هایی هستند که در داخل خود، مجهز به تابلوی کنترل و حفاظت می باشند (مانند: دستگاه های تراش و فرز، آسانسور و ...) که در این حالت کافی است با توجه به قدرت نامی مصرف کننده، از تابلوی اصلی یا فرعی یک انشعاب توسط کلید مینیاتوری اتوماتیک و یا کلید فیوز برای تغذیۀ آنها درنظر گرفته شود. بخش دوم مصرف کننده هایی هستند که سیستم کنترل و حفاظت باید برای آنها در نظر گرفته شود.  

                                  

 

 

ارسال نظر