مشخصات اصلی سیم و عوامل موثر در انتخاب آن

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 776/04/29 12:15:00 0 نظرات کابل,

مشخصات اصلی سیم و عوامل موثر در انتخاب آن

 

ولتاژ نامی

ولتاژی است که سیم برای آن طراحی شده است و به صورت U0/U بر حسب ولت بیان می شود. در این نماد، U0، مقدار موثر ولتاژ بین هر رشته سیم و زمین می باشد و U مقدار موثر ولتاژ بین هر دو فاز سیستمی از سیم ها را بیان می کند. ولتاژ نامی بستگی به نوع و ضخامت پوشش (عایق) دارد.

 

جریان نامی

مقدار ثابتی از جریان است که تحت شرایط تعیین شده ای بدون اینکه درجه حرارت تعادل هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می تواند از سیم عبور کند. جریان نامی یا جریان مجاز به نوع و سطح مقطع هادی، نوع نصب و مکان نصب بستگی دارد. 

 

                                                              جدول1.  حداقل سطح مقطع یا قطر هادی های مسی برای مدارهای مختلف الکتریکی

 

نوع مدار

حداقل سطح مقطع یا قطر هادی

سیستم روشنایی

1.5 میلی متر مربع

سیستم پریزها

2.5 میلی متر مربع

سیستم تلفن یا فکس

0.6 میلی متر مربع

سیستم فراخوان و در بازکن

 

میلی متر مربع

1 میلی متر مربع

میلی متر مربع

0.5 میلی متر مربع

سیستم اعلام حریق و اطفای حریق

1.5 میلی متر مربع

سیستم صوتی

1 میلی متر مربع

 

 

سطح مقطع هادی های حفاظتی، مشترک حفاظتی-خنثی، خنثی در جدول زیر ارائه شده است.

 

سطح مقطع فاز مدار S (میلی متر مربع)

سطح مقطع هادی حفاظتی مدار SP (میلی متر مربع)

S≤16

S

16≤S≤35

16

35≤S

S/2

چنانچه سطح غیر استاندارد به دست آید، باید از نزدیکترین سطح مقطع استاندارد استفاده شود.

 

 

در مورد مدارهای با سطح مقطع هادی فاز تا 4 میلی متر مربع چنانچه هادی حفاظتی (PE) همراه مدار (رشته ای از یک مدار در داخل لوله) نبوده، به صورت جدا کشیده شده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد:

  1. 5/2 میلی متر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد.
  2. 4 میلی متر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار نباشد.

سیم فاز

هادی حفاظتی عایق دار

سیم مسی لخت

سیم عایقدار

کابل 4 رشته ای

با حفاظت مکانیکی

بدون حفاظت مکانیکی

1.5

4

4

4

4

2.5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

4

4

10

10

10

6

6

16

16

16

10

10

25

16

16

16

16

35

16

16

16

16

50

25

25

25

25

70

35

35

35

35

95

50

50

50

50

120

70

70

50

50

150

70

70

50

50

185

95

95

50

50

240

-

120

50

50

300

-

150

50

50

400

-

185

50

50

 

 

چنانچه سطح مقطع هادی های فاز کمتر از 10 میلی متر مربع باشد، هادی نول و هادی حفاظتی باید از یکدیگر مجزا باشند و در مورد مقطع هادی های فاز برای 10 میلی متر مربع و بیشتر می توان از یک هادی مشترک به عنوان هادی نول و هادی حفاظتی استفاده کرد.

سیم های با سطح مقطع کمتر از 25 میلی متر مربع باید دارای سطح مقطع فاز و نول وهادی حفاظتی هم سایز باشند و در سیم های با سطح مقاطع بالاتر از 25 میلی متر مربع، سیم اتصال زمین می تواند نصف انتخاب شود.

 

 

ارسال نظر