به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید

علائم اختصاری نقشه های الکتریکی

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/18 11:48:16 0 نظرات مطالب برقی,

 علائم اختصاری نقشه های الکتریکی


در ﻧﻘﺸﻪ یک سیستم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. که در شکل های زیر نشان داده شده است.
 

                                                       

                                                                                                    

کنتاکت ها

 

                                                                                                                                                  

 

کنتاکتور و رله

 

                                                                                                                               

 

محرک عملگرها (محرک وسایل)

 

                                          

 

کلیدها و کنتاکت ها

 

                                                         

 

 

 

ارسال نظر