طراحی و تشریح موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث اتوماتیک (همراه با تایمر)

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/28 09:55:43 0 نظرات مطالب برقی,

 

1. طراحی و تشریح موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث اتوماتیک (همراه با تایمر)

مدار قدرت آن مانند مدار قبل بوده که در شکل 1 نشان داده شده است اما در مدار فرمان همانطور که در شکل 2 ملاحظه می نمایید دیگر شاستی S2 جهت قطع کنتاکتور حالت ستاره نیست بلکه تیغه بسته تایمر KT1 این عمل را انجام می دهد. یعنی با استارت توسط شاستی S1 ابتدا علاوه بر کنتاکتور حالت ستاره کنتاکتور اصلی و بوبین تایمر هم برق دار می شوند. پس از زمان تنظیمی بر روی تایمر، تایمر عمل نموده و باعث قطع مسیر عبور جریان عادی برای کنتاکتور K2 می شود که با قطع بوبین K2 تیغه باز K2 نیز باز شده و به حالت عادی برمی گردد در نتیجه هیچ جریانی به کنتاکتور K2 و تایمر نمی رسد و تنها کنتاکتور K1 و K3 برق دار می باشد و موتور به حالت مثلث رفته، از آنجا که تیغه بسته آن در مسیر کنتاکتور K2 بوده و مسیر عبور جریان کنتاکتور K2 باز می باشد با تحریک S1 هیچ موتوری به حالت ستاره نمی رود و این خواسته ماست و قطع کامل مدار توسط S0 صورت می گیرد. با START مجدد توسط  S1 لحظه کوچکی (تنظیم شده به روی تایمر) به حالت ستاره رفته و سپس به طور اتوماتیک حالت ستاره قطع و به مثلث رفته و به همان حال باقی می ماند.

 

                                                             

                              شکل 1. مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث (اتوماتیک)

 

 

                                                   

                          شکل 2. مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث (اتوماتیک)

 

2. راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره مثلث دستی و اتوماتیک

مدار قدرت در شکل 3 نشان داده شده است. در مدار فرمان مطابق شکل 4، یک STOP به منظور قطع کل مدار و یک استارت برای راه اندازی حالت ستاره می باشد. همچنین همانطوری که ملاحظه می کنید شاستی S2 برای حالت دستی می باشد و به منظور اتوماتیک می بایست تایمر در مدار قرار داشته باشد پس می توان گفت کلید 0-1 در حالت اتوماتیک زمانی که در حالت یک قرار گرفته باشد در واقع مدار به صورت اتوماتیک است چرا که اولا تایمر را در مدار قرار می دهد ثانیا دو سر شاستی S2 را که در حالت دستی مورد استفاده است با اتصال کوتاه نمودن دو سر آن از مدار خارج می نماید و مدار همانند مدار حالت ستاره مثلث اتوماتیک تحلیل می شود. حال اگر کلید 0-1 از مدار خارج است و مدار همانند ستاره مثلث دستی عمل خواهد نمود.

 

                                               

                شکل 3. مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث دستی و اتوماتیک

 

 

                                 

         شکل 4. مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث دستی و اتوماتیک

 

 

3. تحلیل مدار تشریح مدار الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد ستاره مثلث اتوماتیک

در تحلیل مدار قدرت همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود نیاز به حداقل چهار کنتاکتور می باشد چرا که سه کنتاکتور برای حالت ستاره و مثلث و دو کنتاکتور برای چپگرد و راستگرد نیاز است که مجموعاً پنج کنتاکتور نیاز خواهد بود. حال اگر با دیدی که قبلاً به دست آورده ایم بتوانیم برای خود تحلیل نماییم که کنتاکتور اصلی همیشه در مدار می باشد و کنتاکتور ستاره فقط در حالت ستاره و ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﻠﺚ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﭼﭙﮕﺮد و راﺳﺘﮕﺮد زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺳﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دو ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮد، در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﭼﭙﮕﺮد و راﺳﺘﮕﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

یعنی زمانی که راستگرد مدنظر است فقط کنتاکتورها K1 که اکنون به عنوان راستگرد و K3 حالت ستاره و K4 حالت مثلث در مدار هستند و زمانی که چپگرد مدنظر باشد تنها کنتاکتورهای K2 که اکنون به عنوان کنتاکتور اصلی و K3 حالت ستاره و K4 حالت مثلث در مدار می باشند. یعنی اینکه مدار قدرت قسمت ستاره مثلث همانند مدار ستاره مثلث است و به همان روش که در مورد ستاره مثلث توضیح داده شد بسته می شود تنها می بایست در ورودی کنتاکتورهای K1 و K2 به این نکته توجه داشته باشیم که جای دو فاز در کنتاکتورها مطابق مدار قدرت در شکل 5 عوض نمایید. یعنی به طور خلاصه K1 و  K2 همان چپگرد و راستگرد بحث شده در مدار قبلی می باشند. کلیه نکات بیان شده در مورد آنها در این مدار هم صادق می باشد. در تحلیل مدار فرمان کافی است ابتدا مجموعه چپگرد و راستگردی که قبلا فرا گرفته بودیم را طراحی نمایید سپس دو کنتاکت باز آن که با هم موازی شده اند را همان طور که در شکل 6 مشاهده می نمایید در مسیر کنتاکتورهای K3 و  K4 قرار دهید که فشردن هر یک از شاستی های دوبل علاوه بر اینکه کنتاکتور مربوطه را وارد مدار می کند مسیر ستاره مثلث را نیز برای شروع کار مهیا می نماید. بدین ترتیب، ابتدا کنتاکتور K3 و تایمر (KT1) به طور همزمان وارد مدار می شوند و پس از زمان تنظیمی، تایمر کنتاکتور حالت ستاره را قطع می نماید و کنتاکتور حالت مثلث را وصل می نماید و زمانی که مدار به حالت مثلث رفت تایمر از مدار توسط تیغه بسته K4 خارج می شود. همچنین توجه نمایید به منظور اینکه کنتاکتورهای ستاره و مثلث به طور همزمان وارد مدار نشود، بسته هر یک را در مسیر یکدیگر قرار می دهند. تمامی نکات ذکر شده در مدار فرمان ستاره مثلث و چپگرد و راستگرد که قبلاً در مدارات مربوطه توضیح داده شده در مورد این مدار هم صادق می باشد.

 

                                

              شکل 5. مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپگرد راستگرد ستاره - مثلث (اتوماتیک)

 

 

                               

              شکل 6. مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپگرد راستگرد ستاره - مثلث (اتوماتیک)

 

 

 

ارسال نظر