سیم ها و اتصالات آنها

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/14 10:34:22 0 نظرات کابل,

 

سیم ها و اتصالات آنها

 

1. سیم های برق

عمده ترین سیم های عایق دار مورد استفاده در تأسیسات برقی و کارهای ساختمانی را می توان برابر استاندارد (VDE) به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

 

1-1- سیم های مفتولی

هادی این نوع سیم ها از مس استاندارد شده با پوششی از مادۀ پی وی سی است. ولتاژ اسمی سیم 750/450 ولت است و برای جریان های مختلف، با سطح مقطع های 1.5 تا 240 میلی متر مربع ساخته می شود. ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺧﺸﻚ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ، روي دﻳﻮار، داﺧﻞ دﻳﻮار و ﺧﺎرج از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﻢ در داﺧﻞ دﻳﻮار، ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم، مجاز نیست.

                                                              

                                                                                                                        

 

2-1- سیم های نیمه افشان

ساختمان این سیم مشابه سیم های مفتولی است ولتاژ اسمی این سیم 750/450 ولت است و زمینه های کاربرد روی آن مشابه سیم های مفتولی است. فقط در مواردی که نیاز به انعطاف بیشتر نسبت به سیم های مفتولی است، از این سیم استفاده می شود.

 

                                                                                                                           

 

3-1- سیم های افشان

ساختمان این نوع سیم مانند سیم های مفتولی و نیمه افشان است ولتاز اسمی آن 500/300 ولت است. قابلیت انعطاف این سیم نسبت به سیم های نیمه افشان بیشتر است.

 

                                                                                                                      

 

هادی های مورد استفاده در سیم کشی

ﭼﻮن در ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎدي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ آنها را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ. ﺑﺮاي مقایسۀ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﺪازۀ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﻫﺎدي ﺑﺎ ﻫﺎدي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻃﻮل آن، ﻣﺘﺮ، واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و از آن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺳﻴﻢ ﻫﺎي روﻛﺶ دار استفاده می شود. مثلاً سیم شمارۀ یک و نیم به معنی آن است که سطح مقطع سیم 1.5 میلی متر مربع است. سطح سیم های دایره ای بر حسب میلی متر مربع از رابطۀ:

 

                                                                                 

به دست می آید که در فرمول فوق، A سطح مقطع و D قطر هادی آن است. اگر سیمی دارای قطری برابر 1.382 میلی متر باشد سطح مقطع آن 1.5 میلی متر است.

 

ساختمان سیم ها

ﺳﻴﻢ ﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدي و ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺎدي ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﻲ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻣﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات) ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ از ﻣﻮادي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ اي روي ﻫﺎدي روﻛﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 

 

 

ارسال نظر