ترانسفورماتور

فید های RSS

ترانسفورماتور

اتوترانسفورماتور

اتوترانسفورماتور

الیکا الکتریک 1397/08/26 16:10:47 0
اتوترانسفورماتوراﺗﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ داراي دو ﺳﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﻚ ﺳﺮ در و...
ادامه مطلب
مدار معادل ترانسفورماتورها

مدار معادل ترانسفورماتورها

الیکا الکتریک 1397/08/26 16:10:47 0
 معادله عمومی EMF برای ترانسفورماتورهااگر شار مغناطیسی را سینوسی در نظر بگیریم رابطه بین ولتاژ E، فرکانس منبع f، تعداد دور N، سطح مقطع هسته A و ماکزیم...
ادامه مطلب
مشخصات ترانسفورماتور

مشخصات ترانسفورماتور

الیکا الکتریک 1397/08/26 16:10:47 0
ترانسفورماتور معادله ایده آل توان                                                                                                                     ...
ادامه مطلب
ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

الیکا الکتریک 1397/08/26 16:10:47 0
 ترانسفورماتور (Transformer) ترانسفورماتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را از یک سطحی به سطح دیگر تبدیل می کند. ترانسفورماتور به منظور کاهش و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳ...
ادامه مطلب