انواع طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/22 11:58:14 0 نظرات مطالب برقی,

انواع طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور

 

1. طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه ای و دائم

 

ﻣﺪار ﻗﺪرت آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارات ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻟﺤﻈ ﻪ اي و داﺋﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن اﺑﺘﺪا ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن داﺋﻢ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﺎرت ﻟﺤﻈﻪ اي از ﻳﻚ ﺷﺎﺳﺘﻲ اﺳﺘﭗ و اﺳﺘﺎرت دوﺑﻞ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن زﻳﺮ ﺑﺎ S2 نمایش داده شده است مدار را تکمیل می نمائیم. زمانی که نیاز به راه اندازی دائم باشد، می توان با شاستی S1 مسیر عبور جریان برق کنتاکتور را، برقدار ساخت و برای قطع آن کافیست شاستی STOP را تحریک نماییم. اما اگر نیاز به راه اندازی لحظه ای باشد شاستی START2 مسیر عبور جریان برق کنتاکتور را فراهم ساخته و کنتاکت بسته S2 که به طور سری با تیغه خودنگهدارنده کنتاکتور قرار دارد آنرا از مدار خارج می نماید و با برداشتن دست از روی شاسی S2 مسیر عبور جریان قطع می گردد که مدار فرمان و قدرت در شکل 1 و 2 به نمایش درآمده است.

 

                                          

                                    شکل 1. مدار فرمان و راه اندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه ای و دائم

 

 

                                                                 

                                      شکل 2. مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه ای و دائم

 

در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻣﺪار اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺳﺘﻲ دوﺑﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺳﺘﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي آن ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي زﻳﺎدي ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ آن ﺷﺎﺳﺘﻲ، ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﺮروي آن ﺳﻮار ﻣﻲﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد، از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ مثلاً ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ در ﻣﺪار ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﺎز ﺷﺎﺳﺘﻲ اﺳﺘﺎرت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ (اﺳﺘﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ) ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﺟﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و می خواهیم با تحریک یک شاستی START همه آنها تحریک شوند. بدین منظور کافیست هر یک از تغذیه ها را ﺑﻪ ورودي ﺑﺎز ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺪاري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺎرت ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺳﺘﻲ اﺳﺘﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻐﻪ های بسته STOP ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد شاستی STOP باشد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻣ ﻲﺗﻮان از ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ استفاده ﻧﻤﻮد.

 

2. طراحی و تشریح راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز به صورت لحظه ای

طراحی باید به گونه ای باشد که هرکدام از موتورها دو فاز شد (بی متال عملکرده) موتور مربوطه را خاموش کند و لامپ سیگنال هایی عملکرد بی متال را نشان دهد. همان طور که از عنوان طراحی دریافت می شود مدار قدرت همانند مدارهای قبل بوده ولی با این تفاوت که سه الکتروموتور می بایست راه اندازی شوند. بنابراین سه مجموعه کاملاً مجزا در کنار هم قرار می گیرند که در (شکل 3) مدار قدرت آن به نمایش درآمده است.

 

                                                     

                                      شکل 3. مدار قدرت راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز به صورت لحظه ای 

 

در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ، می توان گفت اگر سه مجموعه راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت لحظه ای راه اندازی شوند و کنتاکت های باز بی متال را که معمولاً به عنوان هشداردهنده می باشند بتوان در مدار به نحوی قرار داد که در صورت عمل کلید حرارتی (بی متال) علاوه بر قطع مدار قدرت و مسیر عبور جریان هر کنتاکتور، به شما این امکان را بدهد که بدون بررسی و عیب یابی به این نکته پی ببرید که افزایش بار در مدار قدرت وجود دارد. پس با رفع عیب مدار می توان مجموعه موردنظر را راه اندازی نمود. ضمناً از آنجا که بی متال ها، بر روی مسیر عبور جریان کنتاکتور مربوط به خود قرار دارند، تنها کنتاکتور مربوط به خود را قطع می نمایند و به کنتاکتور دیگر تأثیر نمی گذارند. پس از تیغه های NC کلید حرارتی به منظور قطع مدار و از کلید NO کلید حرارتی برای هشدار و روشن نمودن آلارم زنگ، در صورت وقوع عیب استفاده می شود.

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮق دار ﺷﺪن اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ﻻﻣﭗ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮق دار ﺑﻮدن ﻫﺮﻳﻚ از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع اﭘﺮاﺗﻮر و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻻﻣﭗ ﺳﻴﮕﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻮﺑﻴﻦ آن ﺟﺬب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺎز آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﻣﭗ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

3. طراحی و تشریح راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی پس از دیگری

مدار قدرت این مدار مانند (شکل 4) می باشد. در تحلیل مدار فرمان مانند کلیه مداراتی که قبلاً گفته شد تجهیزات ایمنی از قبیل فیوز فرمان و تیغه بی متال ها و STOP به صورت سری در پشت سر هم قرار می گیرند. حال اگر بوبین کنتاکتور اول تحریک گردد نگه دارنده آن (تیغه باز کنتاکتور) وصل می شود و با تحریک استارت موتور دوم، موتور دوم نیز وارد مدار می شود اما نکته ای که در مدارات یکی پس از دیگری حائز اهمیت می باشد این است که تا زمانی که بوبین کنتاکتور اول تحریک نشود نباید موتور دوم وارد مدار گردد یعنی ابتدا موتور اول با زدن استارت روشن می گردد و بعد از روشن شدن آن موتور دوم با زدن استارت دوم روشن خواهد شد. به عبارت دیگر کنتاکت باز کنتاکتور اول مهیا کننده شرایط برق دار شدن کنتاکتور دوم خواهد بود که مدار فرمان آن در زیر به نمایش درآمده است. می توان برای تعداد زیادی از الکتروموتور این شرایط را برقرار ساخت.

 

                                          

                                     شکل 4. مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی پس از دیگری

 

                                                     

                               شکل 5. مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی پس از دیگری 

 

4. طراحی و تشریح راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی بجای دیگری

مدار قدرت آن مانند (شکل 6) خواهد بود. گاهی در مدارات و پروسه های صنعتی نیاز به این می باشد که با زدن استارت موتور اول شروع به کار نماید. یعنی اگر موتور دوم شروع به کار کرد موتور اول دیگر روشن نشود، مگر آنکه مدار فرمان توسط STOP قطع گردد. در واقع کنتاکت بسته کنتاکتور دوم را در مسیر کنتاکتور اول قرار می دهیم تا در شرایطی که موتور دوم روشن می شود موتور اول را قطع نماید که این سیکل را می توان برای تعداد زیادی از مدارات به کار برد. در واقع این مدار به این موضوع اشاره می نماید که تیغه های بسته معمولاً به عنوان قطع کننده و یه صورت سری و تیغه های باز که در مدار طراحی دو الکتروموتور یکی پس از دیگری اشاره شد، به عنوان وصل کننده می باشند. مدار فرمان دو الکتروموتور یکی بجای دیگری در (شکل 7) به نمایش درآمده است.

 

                                                       

                                شکل 6. مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی بجای دیگری

 

 

                       

                               شکل 7. مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی به جای دیگری

 

 

 

ارسال نظر