انواع تابلو برق

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/26 10:59:24 0 نظرات مطالب برقی,
تعریف تابلو
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 
هدف از کاربرد تابلو در صنعت برق
الف: جمع کردن تجهیزات در یک محل به منظور:
 
فراهم شدن امکان کنترل و حفاظت مطمئن تر و دقیق تر
قابلیت استفاده از سیستم های الکتریکی به صورت پیوسته و با هزینۀ کمتر
تعمیر و نگهداری آسان تر و سریع تر
 
ب: تأمین ایمنی سیستم و موجودات زنده.
 
انواع تابلوها
 
الف) از لحاظ ساختمان
 
1. تابلوهای بیرونی: تابلوهای بیرونی در فضای باز نصب شده و علاوه بر وظایف تابلوهای درونی، بایستی از تجهیزات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
                                          
                                                                      شکل 1. نمایی از یک تابلو بیرونی
 
2. تابلوهای درونی: تابلوهای درونی تابلوهایی هستند که در محل های سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند. این تابلوها وظیفۀ نگهداری تجهیزات در محل نصب شده و حفاظت از آنها در برابر برخوردهای ناخواسته را برعهده دارند.
 
                                                   
                                                                    شکل 2. نمایی از یک تابلو درونی
 
ب) از لحاظ کاربرد
 
1. تابلوهای توزیع: تابلوهای توزیع به منظور جمع آوری و توزیع انرژی الکتریکی به کار برده می شوند.
 
                                        
                                                                              شکل 3. نمایی از یک تابلو توزیع

 

2. تابلوهای کنترل: تابلوهای کنترل با بهره گیری از تجهیزات مختلف وضعیت سیستم را سنجیده و نمایش می دهند و در صورت لزوم تنظیمات اعمال شده توسط بهره بردار را به سیستم منتقل می کنند.
 
 
                                                
                                                                           شکل 4. نمایی از یک تابلو کنترل

 

تابلوها از لحاظ ساختمان به صورت ایستاده، دیواری، روی سکو، روکار و ... و از لحاظ روش دسترسی به تجهیزات درون تابلو، اسکلت پیچ و مهره ای و ثابت دسته بندی می شوند.

تابلوها در سطوح ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرند.
 
 

ارسال نظر