اجزای اصلی تابلو

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/28 12:36:27 0 نظرات مطالب برقی,

اجزای اصلی تابلو

مهم ترین اجزا تابلو عبارتند از:

 • بدنه
 • کلید
 • شینه (هادی ها)
 • مقره
 • دستگاه های اندازه گیری
 • دستگاه های حفاظتی
 • سیم ارت
 • سیم اینترلاک

 

 

بدنه تابلو

ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ وظیفۀ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. بدنه از ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ آﻫﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﺳﺮد، ﻧﻮرد ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي آﻫﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ:

 • محل استقرار تابلو
 • محل ورود و خروج هادی ها
 • شکل بدنه (ایستاده، دیواری، بیرونی، درونی و ...)
 • فرم ساخت تابلو (یکپارچه، مجزا از هم)
 • قابلیت دسترسی به اجزای تابلو
 • نحوۀ آرایش تجهیزات، محیط نصب تابلو

 

و اﺑﻌﺎد آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز بدنۀ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﻧﺎوداﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻳﺎ وزن آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. در بعضی موارد بدنه را به ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻤﻜﺎري، ﺟﻮﺷﻜﺎري و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻫﺰﻳنۀ ﻛﻤﺘﺮ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات درون ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن تابلو و همچنین جلوگیری از سرایت آتش سوزی و یا انفجار اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ، در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻨﻲ دیوار قائمی را در داخل تابلو نصب کرده و تابلو را به ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﻣﺪوﻻر ا ز اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻠﻮ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از نحوۀ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد (ﺑﺪون درب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ، درب دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﺟﻠﻮ، از ﭘﺸﺖ، دو درب، درب ﺷﻴﺸﻪ اي و....). درب ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﭽﻪ اي در ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻠﻮ (ﺳﻘﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮ) ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴۀ ﺿﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

 

 

ارسال نظر