اتوترانسفورماتور

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/09 12:59:47 0 نظرات ترانسفورماتور,

اتوترانسفورماتور

اﺗﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ داراي دو ﺳﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﻚ ﺳﺮ در وسط سیم پیچ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ (ﻛﻪ در ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻟﺘﺎژ- دور در دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد دور ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﻟﻐﺰان ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺮ وﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺲ، می توان ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ های اولیه و ثانویه را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻐﻴﻴﺮ داد. ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  

 

ترانسفورماتور چند فازه

ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز می توان از سه ترانسفورماتور ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ آﻧﻜﻪ از ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز بهره برد. در یک ترانسفورماتور ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و بنابراین ﻫﺴﺘﻪ داراي ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ های مختلف داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد خاص دارﻧﺪ و از اﺛﺮات ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻣﻲ کنند.

 

طبقه بندی

به دلیل وجود کاربردهای متفاوت برای ترانسفورماتورها، آنها را بر حسب پارامترهای متفاوتی طبقه بندی می کنند:

  • بر حسب رده توان: مقادیر بسیار کم ولت – آمپر تا بیش از هزار مگا ولت- آمپر
  • بر حسب محدوده فرکانس: فرکانس قدرت، فرکانس صوتی، فرکانس رادیویی.
  • بر حسب رده ولتاژ: از چند ولت تا چند صد کیلو ولت.
  • بر حسب نوع خنک کنندگی: خنک کننده هوا، خنک کننده روغنی، خنک کنندگی با فن، خنک کنندگی با آب.
  • بر حسب نوع کاربرد: منبع تغذیه، تطبیق امپدانس، تثبیت کننده ولتاژ و جریان خروجی یا ایزوله کردن مدار.
  • بر حسب هدف نهایی کاربرد: توزیع، یکسوسازی، ایجاد قوس الکتریکی، ایجاد تقویت کننده.
  • بر حسب نسبت سیم پیچ ها: افزاینده، کاهنده، ایزوله کننده (با نسبت تقریباً یکسان در دو سیم پیچ)، متغیر.

 

 

هسته

هسته لایه لایه شده

 

                                                                             

                                           شکل 1. لایه لایه کردن هسته ترانس، جریان گردابی را به شدت کاهش می دهد.

 

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺪرت ﻳﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ (رادﻳﻮﻳﻲ) ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻻ بهره می برند. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻓﻮﻻد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي در ﺧﻼ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ می ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﺎر در ﻣﺴﻴﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس می شود. ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ به سرعت متوجه این موضوع شدند که استفاده از هستۀ یکپارچه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮداﺑﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫای ﺧﻮد از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪه آﻫﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ورق ﻫﺎي نازک آهن که نسبت به یکدیگر عایق شده بودند، ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از اﻳﻦ روش در ساخت هسته، اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﺗﺮ ﺗﻠﻔﺎت را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دهد، اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ می دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. با استفاده از برخی انواع هسته های با لایه های بسیار نازک امکان ساخت ترانسفورماتورهایی برای کاربرد در مصارف تا 10 کیلوهرتز پدید می آید. نوعی متداول از هسته های لایه لایه، از قطعاتی E شکل که با قطعاتی I شکل یک هسته را بوجود می آورند تشکیل شده است. این هسته ها را هسته های E-I می نامند. این هسته ها گرچه تلفات را افزایش می دهند اما به علت آسانی مونتاژ، هزینه ساخت هسته را کاهش می دهند. نوع دیگری از هسته ها، هسته های C شکل هستند. این هسته از قرار دادن دو قطعه C شکل در مقابل یکدیگر تشکیل می شود. این هسته ها این مزیت را دارند که تمایل شار برای عبور از هر قطعه از هسته برابر است و این مزیت باعث کاهش یافتن مقاومت مغناطیسی می شود.

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن دوﺑﺎره در ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ در ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻲ ﺑﺎري را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

هسته های یکپارچه

هسته هایی که از آهن پودر شده ساخته شدند در مدارهایی که با فرکانس بالاتر از فرکانس شبکه تا چند ده کیلوهرتز کار می کنند کاربرد دارند. این هسته دارای قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی بالا و همچنین مقاومت الکتریکی بالا هستند. برای فرکانس هایی بالاتر از باند VHF از هسته های غیررسانای فریت استفاده می شود. برخی از ترانسفورماتورهای فرکانس رادیویی از هسته های متحرک استفاده می کنند که این امکان را بوجود می آورد که ضریب اتصال هسته قابل تغییر باشد.

 

هسته های حلقوی

 

                                                                                       

                                                               شکل 2. ترانسفورماتور هسته حلقوی کوچک

 

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي دور یک ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮارﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ، ﭘﺮﻣﺎﻟﻮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه دور ﻳﻚ ﭼﻨﺒﺮه، آﻫﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮاري ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻴﻨﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺮز_داﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻲﮔﺮدد. ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ساختار E-I می شود. سطح مقطع حلقه عموماً به صورت مربعی یا مستطیلی می باشند، البته هسته هایی با سطح مقطع دایره ای با قیمت بالا نیز وجود دارند. سیم پیچ های اولیه و ثانویه به صورت فشرده پیچیده می شوند و تمام سطح حلقه را می پوشانند. با این کار می توان طول سیم مورد نیاز را به حداقل رساند. در توان های برابر ترانسفورماتورهای حلقوی از انواع E-I که ارزانتر هستند و راندمان بیشتری دارند استفاده می شود. دیگر مزایای ترانسفورماتورهای حلقوی عبارتند از: اندازه کوچکتر (در حدود نصف)، وزن کمتر (در حدود نصف)، اغتشاش (صدای هوم) پایین (ایده آل برای استفاده در تقویت کننده های صوتی)، میدان مغناطیسی کمتر (در حدود یک دهم)، تلفات بی باری پایین (مناسب برای مدارها در حالت آماده به کار- standby). از معایب آنها به قیمت بیشتر و توان نامی محدود می توان اشاره کرد. در فرکانس های بالا ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻓﺮﻳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﺮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ده ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت، اﻧﺪازه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و وزن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺮوي ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻳﺮاد دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ در آﻧﻬﺎﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮان ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ - آﻣﭙﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي است. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﺎﻳﻠﻲ داراي ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ هستند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

 

1. ترانس ولتاژ (Voltage Transformator) (VT و یا PT):

این ترانس دارای اولیه با تعداد دور بیشتر بوده و در نتیجه اوﻟﻴﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد دور ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺮاﻧﺲ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

2. ترانس جریان (Current Transformator) یا CT:

این ترانسفورماتور در اولیه، تعداد دور کمی دارد و به ﺻﻮرت ﺳﺮي در ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ هیچ وقت نباید اﺗﺼﺎل ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻴﻮزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دو ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺗﺼﺎل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد.

 

 

 

ارسال نظر