به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﺐ

نوشته شده توسط الیکا الکتریک 1397/07/16 11:47:01 0 نظرات مطالب برقی,

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﺐ

 

                                                   

                                                                        شکل 1. مقاومت اتصالات

 

ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻫﻤﻮاره داراي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت،ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل و ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮازي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن در آن ﻣﺴﻴﺮ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮد.

 

                                                  

                                              شکل 2. تغذیه مصرف کننده از طریق دو یا چند کابل موازی

 

ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎه ﺷﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﭼﻚ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﻮازي و ﻧﻴﺰ ﮔﺮم ﺷﺪن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ.

 

                                                       

                                                                         شکل 3. علائم وجود عیب در سیم

 

ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت، در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه را از دو ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻛﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺖ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ روي اﺗﺼﺎل، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از ﻛﺎﺑﻞ، اﻧﺪازه ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دلایل بالا رفتن مقاومت اتصالات، شل بودن و به اصطلاح Loose  بودن آنهاست. به همین دلیل آچارکشی ﻣﻨﻈﻢ و دوره اي اﺗﺼﺎﻻت از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻧﻴﺰ زﻧﮓ زدﮔﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ آ نﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ دﻻﺋﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻴﺐ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻤﺒﺎده زدن و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻨﺪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

ارسال نظر