به وب سایت الیکا الکتریک خوش آمدید

بلاگ

فید های RSS
توانمند سازی فناوری سلول های خورشیدی در کشور امارات توسط شرکت ABB

توانمند سازی فناوری سلول های خورشیدی در کشور امارات توسط شرکت ABB

الیکا الکتریک 2018/10/16 14:59:49 0
                                                                                                توانمند سازی فناوری سلول های خورشیدی در کشور امارات تو...
ادامه مطلب
تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف

تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف

الیکا الکتریک 2018/10/16 12:29:02 0
تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف آنتن مرکزی مرکز تقویت و تغییر فرکانس سیستم آنتن مرکزی باید کلیه ی کانال های موجود در منطقه ی نصب را شامل شود و حداقل قدرت ...
ادامه مطلب
کنترل کننده قابل برنامه ریزی (PLC)

کنترل کننده قابل برنامه ریزی (PLC)

الیکا الکتریک 2018/10/15 14:39:03 0
کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) امروزه در بین کشورهای صنعتی، رقابت فشرده و شدیدی در ارائۀ راه کارهایی برای کنترل بهتر فرآیندهای تولید وجود دارد...
ادامه مطلب
راه اندازی الکتروموتور سه فاز

راه اندازی الکتروموتور سه فاز

الیکا الکتریک 2018/10/15 13:45:39 0
راه اندازی الکتروموتور سه فاز 1. طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل و عملکرد کندﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ قبلاً گف...
ادامه مطلب
هادی نول و هادی ارت

هادی نول و هادی ارت

الیکا الکتریک 2018/10/15 00:02:02 0
هادی نول و هادی ارتهادی نول   هادی نول، هادی است که به نقطه نول سیستم متصل شده است این نقطه معمولاً نقطه ستارۀ سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور می باش...
ادامه مطلب
مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی

مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/14 22:35:34 0
تأسیسات الکتریکی   به مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته در ساختمان که برای تحقق منظور معینی، هماهنگ با یکدگر کار می کنند، اطلاق می شود. از تج...
ادامه مطلب
انواع طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور

انواع طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور

الیکا الکتریک 2018/10/14 11:58:14 0
انواع طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور 1. طراحی و تشریح راه اندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه ای و دائم ﻣﺪار ﻗﺪرت آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارات ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ...
ادامه مطلب
مدارات پایه ای برق صنعتی

مدارات پایه ای برق صنعتی

الیکا الکتریک 2018/10/14 10:15:41 0
مدارات پایه ای برق صنعتی 1. طراحی و تشریح راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت لحظه ای ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪار ﻗﺪرت آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ...
ادامه مطلب
رسم مدارات فرمان و قدرت

رسم مدارات فرمان و قدرت

الیکا الکتریک 2018/10/13 09:51:31 0
رسم مدارات فرمان و قدرتهمانگونه که در شکل 1 مشاهده می شود بوبین کنتاکتور دارای علامت های A1 و A2 بوده و همچنین علامت گذاری کنتاکت های اصلی با اعداد تک...
ادامه مطلب
مشخصات اصلی کابل ها

مشخصات اصلی کابل ها

الیکا الکتریک 2018/10/11 12:55:53 0
مشخصات اصلی کابل هاولتاژ  اسمی و جریان مجازجنس هادی، سطح مقطع و شکل آنجنس عایقنوع هستهنوع حفاظجنس غلافنوع زرهنوع حفاظت در برابر خوردگی عوامل موثر در ا...
ادامه مطلب
کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان

کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان

الیکا الکتریک 2018/10/11 12:06:17 0
کاربرد هادی در تأسیسات الکتریکی ساختمان سیمهادی ای است که توسط پوشش عایق احاطه شده است. رفتار الکتریکی سیم همانند یک مقاومت اهمی بوده و خاصیت سلفی و خ...
ادامه مطلب
هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

هدایت الکتریکی و اثر پوستی آن

الیکا الکتریک 2018/10/11 11:46:46 0
هادیبه هر ماده ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی گفته می شود. هادی ها متداول، از جنس مس تقریباً خالص و دارای انعطاف قاب...
ادامه مطلب
نقشه های مدار

نقشه های مدار

الیکا الکتریک 2018/10/11 10:46:02 0
   نقشه های مدار ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دسترس عموم قرار می گیرد و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﮔﺰارﺷﻲ...
ادامه مطلب
حروف شناسایی در نقشه برق

حروف شناسایی در نقشه برق

الیکا الکتریک 2018/10/10 12:49:52 0
حروف شناسایی در نقشه برق ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻻﺗﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻟﻴﺴﺖ وﺳﺎﻳ...
ادامه مطلب
علائم اختصاری نقشه های الکتریکی

علائم اختصاری نقشه های الکتریکی

الیکا الکتریک 2018/10/10 11:48:16 0
 علائم اختصاری نقشه های الکتریکی در ﻧﻘﺸﻪ یک سیستم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. که در شکل های زیر نشا...
ادامه مطلب