الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر آلتیوار 71 اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71H075N4Z
اینورتر 0.75 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71H075N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 0.75 کیلو..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU15N4
اینورتر 1.5 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU15N4 موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 1.5 کیلو وات ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU15N4Z
اینورتر 1.5 کيلو وات ATV71 بدون نمایشگر گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU15N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 1.5 کیلو و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU22N4
اینورتر 2.2 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU22N4 موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 2.2 کیلو وات ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU22N4Z
اینورتر 2.2 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU22N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 2.2 کیلو و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU30N4
اینورتر 3 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU30N4 موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 3 کیلو وات و ول..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU30N4Z
اینورتر 3 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU30N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 3 کیلو وات و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU40N4
کنترل دور 4 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU40N4 موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 4 کیلو وات یا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU40N4Z
اینورتر 4 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU40N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 4 کیلو وات ی..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU55N4
اینورتر 5.5 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU55N4 موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 5.5 کیلو وات ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU55N4Z
اینورتر 5.5 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU55N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 5.5 کیلو و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU75N4
اینورتر 7.5 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU55N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 7.5 کیلو وات..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HU75N4Z
اینورتر 7.5 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HU75N4Z موتورهای سنکرون و آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 7.5 کیلو و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD11N4
اینورتر 11 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD11..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD11N4Z
اینورتر 11 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD15N4
اینورتر 15 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD15..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD15N4Z
اینورتر 15 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD18N4
اینورتر 18.5 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD18N4Z
اینورتر 18.5 کيلو وات ATV71 بدون ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV71HD22N4
اینورتر 22 کيلو وات ATV71 با ترمینال گرافیکیاینورتر یا درایو وسیله ای الکترونیکی است که در مسیر تغذیه موتور نصب می شود و سرعت موتور را کنترل می کند. استفاده از اینورتر باعث صرفه جویی در مصرف برق، محافظت از الکتروموتورها و افزایش طول عمر آنها می شود. اینورتر اشنایدر ATV71 با کد فنی ATV71HD22..
ناموجود
نمايش 1 تا 20 از 47 (3 صفحه)
نقد و بررسی

اینورتر سری آلتیوار 71 اشنایدر الکتریک را می توان قوی ترین و مجهزترین درایو این شرکت نامید. این درایو برای کاربردهای سخت و سنگین طراحی شده به طوری که می تواند 2.2 برابر گشتاور نامی موتور را در لحظۀ راه اندازی به مدت 2 ثانیه به بار اعمال کند. کارت های مختلف که به عنوان گزینه های اختیاری قابل سفارش گذاری است، این درایو را به طور کامل با هرنوع سیستم کنترلی سازگار می سازد. این سری از کنترل دورهای اشنایدر با نمایشگر گرافیکی، نمایشگر معمولی و برای توان های بالاتر از 90 کیلووات با چوک DC و یا بدون چوک ساخته می شود. ATV71 در توان های 0.75 تا 500 کیلووات در ایران موجود است.

   اینورتر یا کنترل دور موتور آلتیوار 71 جهت مصارف صنعتی با گشتاور بالا در موتورهای سنکرون استفاده می شود. از جمله کاربردهای عمدۀ اینورتر آلتیوار 71 می توان در بالابرها، جا به جایی مواد، ماشین های بسته بندی، نساجی، ماشین های درودگری و ... اشاره کرد.
   ویژگی های کنترل دور موتور آلتیوار 71

·  رنج فرکانسی زیاد برای موتورهای سرعت بالا

· اتصال به موتورهای خاص و درایوها به صورت موازی به دلیل داشتن نسبت فرکانس/ ولتاژ

· سرعت ایستای دقیق و قدرت ذخیره سازی انرژی برای موتورهای سنکرون در حالت حلقه باز

· گشتاور و سرعت دقیق در سرعت های بسیار پایین همراه با حالت پویایی بالا با کنترل برداری شار مغناطیسی با سنسور یا بدون سنسور به کار می رود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email