لوازم کنترلی و اندازه گیری اشنایدر الکتریک

لوازم کنترلی و اندازه گیری اشنایدر الکتریک

سیستم کنترل الکتریکی مجموعه تجهیزاتی است که به منظور دست یافتن به شرایط تعریف شده و خاصی از پارامترهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستم‌های صنعتی مانند ترانسمیترها، سنسورها، کنترل‌کننده‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌پردازد از پرکاربردترین و مهم ترین سیستم های کنترلی و اندازگیری اشنایدر الکتریک در صنعت می توان به انواع تایمر، پاورمتر، رله نشتی جریان و ترانسCT، مبدل دما، رله های حفاظتی و اضطراری اشاره کرد.