الیکا الکتریک
سبد خرید

رله اینترفیس اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
329,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080ED
رله اینترفیس  48 ولت DC  و 8 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد ..
301,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به را..
329,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080B7
رله اینترفیس 24 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080B7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080E7
رله اینترفیس 48 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080E7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به راحت..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080F7
رله اینترفیس 120 ولت AC و 8 آمپر اشنایدر ارله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 120 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دار..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB2A080P7
رله اینترفیس 230 ولت AC و 8 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB2A080P7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 230 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه 2 کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 8 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به را..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120ED
رله اینترفیس 48 ولت DC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 12 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120FD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی د..
321,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120B7
رله اینترفیس 24 ولت AC و 12 آمپر اشنایدر رله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120B7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دار..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120E7
رله اینترفیس 48 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120E7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120F7
رله اینترفیس 120 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120F7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 120 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A120P7
رله اینترفیس 230 ولت AC و 12 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A120P7 سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 230 ولت AC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 12 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160JD
رله اینترفیس 12 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160JD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 12 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
335,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160BD
رله اینترفیس 24 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160BD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
381,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160ED
رله اینترفیس 48 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160ED سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به ر..
381,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RSB1A160FD
رله اینترفیس 110 ولت DC و 16 آمپر اشنایدررله اینترفیس اشنایدر با کد فنی RSB1A160FD سری RSB از نوع پلاگین است. این رله مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت DC کار می‌کند. در این قطعه یک کنتاکت چینج آور تعبیه شده که با جریان 16 آمپر کار می‌کند. از آنجا که این قطعه ابعاد کوچکی دارد به..
669,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 37 (2 صفحه)
نقد و بررسی

رله اینترفیس اشنایدر الکتریک یا رلۀ الکترومکانیکال به منظور قطع و وصل بارهای الکتریکی کوچک و در مدارهای فرمان استفاده می شود. روش کار رلۀ الکترومکانیکال شبیه کنتاکتور است و از دستۀ کلیدهای مغناطیسی به شمار می آیند این نمونه رله ها در ابعاد کوچک و با عمر مفید بالا طراحی و ساخته می شوند و در نمونه های متنوع از نظر ولتاژ کاری، جریان، تعداد پلاتین تولید می شوند.

استفاده از رله اینترفیس اشنایدر الکتریک در راستای پایداری تجهیزات اتوماسیون صنعتی، سطح بالای اطمینان در تبادل اطلاعات و سیگنال ها بین پردازنده ها و سیستم کنترل مرکزی، اطمینان از وجود عایق الکتریکی بین ورودی و خروجی، ایجاد ایزولاسون بین یک قسمت از مدار با دیگر اجزا و کنترلر و ... که همگی از پارامترهای مهم در سیستم های کنترل و اتوماسیون هستند، صورت می گیرد.

رله اینترفیس، روی بردهای الکترونیکی و یا با سوکت قابل نصب هستند که در معمولاً در تابلو برق های صنعتی از نمونۀ دوم بیشتر استفاده می شود.

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email