سلکتور سوئیچ

سلکتور سوئیچ

 سلکتور سوئیچ ها از جمله وسايل فرمان هستند که به وسيلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوئیچ هایی
 را که با چرخاندن کليد مى توان در شرايط کار يا قطع به صورت پايدار نگاه داشت سلکتور سوئيچ کلید دار می گویند.


مقایسه کالا (0)


سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته

سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته

سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته ماندگار - XB7ND21کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته کلیددار

سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته کلیددار

سلکتور سوئيچ باکالیت دو حالته کلیددار - XB7NG21کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته ماندگار - XB7ND33کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته کلیددار

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته کلیددار

سلکتور سوئيچ باکالیت سه حالته کلیددار - XB7NG33کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار - XB4BD21کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی - XB4BK123M5کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار - XB4BD25کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست - XB4BD41کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی - XB4BK124B5کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی - XB4BK124M5کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی - XB4BK133M5کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ دو حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ دو حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار - XB4BJ21کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ سه حالته

سلکتور سوئيچ سه حالته

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار ، XB4BD33 ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ سه حالته

سلکتور سوئيچ سه حالته

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز - XB4BD53کاتالوگ..

0 ریال

سلکتور سوئيچ سه حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ سه حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز - XB4BJ53کاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)