سلکتور سوئیچ

سلکتور سوئیچ

 سلکتور سوئیچ ها از جمله وسايل فرمان هستند که به وسيلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوئیچ هایی
 را که با چرخاندن کليد مى توان در شرايط کار يا قطع به صورت پايدار نگاه داشت سلکتور سوئيچ کلید دار می گویند.


مقایسه کالا (0)


سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار ، XB4BD21 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ سه حالته ماندگار ، XB4BD33 ، کاتالوگ ،    کليد سلکتوري از استوانه ای تشکیل شده است که حول محور خ..

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار ، XB4BD25 ، کاتالوگ ،    سلکتور سوئيچ دو حالته با عملکرد ماندگار به منظور اعمال..

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست

سلکتور سوئيچ دو حالته بازگشت فنری ازچپ به راست ، XB4BD41 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز

سلکتور سوئيچ سه حالته بازگشت فنری به مرکز ، XB4BD53 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليددار دوحالته ماندگار ، XB4BG21 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليدداردوحالته ماندگار ، XB4BG41 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته ماندگار ، XB4BG03 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته

سلکتور سوئيچ کليددار سه حالته ماندگار  ، XB4BG33 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليددار دو حالته

سلکتور سوئيچ کليدداردوحالته بازگشت فنری به چپ ، XB4BG61 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با  LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK124B5 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلیXB4BK123M5کاتالوگ..

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK124M5 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار با LED داخلی

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  با LED داخلی ، XB4BK133M5 ، کاتالوگ ، ..

سلکتور سوئيچ دو حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ دو حالته دسته بلند

سلکتور سوئيچ دو حالته ماندگار  ، XB4BJ21 ، کاتالوگ ، ..

نمايش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)